(poništenje postupka) Nabavka zdravstvenih usluga za 2021. godinu, lot 1

Datum objave: 24.03.2021. 15:46 / Izvor: Akta.ba, 22.03.2021.

JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

 

Broj: 2050/21

Zenica, 22.03.2021 .godine

 

Na osnovu člana 69. stav 1. tačka b) i 2. tačka a) i člana 70. stav 4. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama ("Sl glasnik BiH" broj:66/16) i člana 36. Statuta Kantonalnog zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu, na prijedlog Komisije. v d direktor d o n o s i

 

0 D L U K U

o poništenju postupka javne nabavke zdravstvenih usluga u 2021.godini - usluge iz Aneks II dio B br. 1287/21 od 19.02.2021.godine - lot 1 Vakcinisanje

 

I

Poništava se postupak javne nabavke zdravstvenih usluga u 2021.godini - usluge iz Aneksa II dio B - lot 1 Vakcinisanje. koji je pokrenut Odlukom Upravnog odbora broj: 1207/21 od 18.02.202.godine, te Pozivom za dostavu ponuda br. br. 1287/21 od 19.02.2021.godine, kojije objavljen na službenoj web stranici Ugovornog organa (www.kzmr-zdk ba) dana 19.02.2021 godine.

 

II

Zakonski osnov poništenja javne nabavke iz tačke I ove Odluke sadržan je u članu 69. stav 1. tačka b) i 2. tačka a) Zakona o javmm nabavkama BiH.

 

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Ugovorni organ JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko - dobojskog kantona je Odlukom Upravnog odbora broj: 1207/21 od 18.02.2021. godine, pokrenuo postupak javne nabavke zdravstvenih usluga u 2021 .godini ( usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama) u dijelu lot 1 Vakcinisanje  za kojije Poziv za dostavu ponuda broj: 1287/21 od 19.02.2021 godine, objavljen na web stranici Ugovornog organa (www.kzmr-zdk.ba) dana 19.02.2021.godine, i dostavljen na šest adresa, a rok za dostavu ponude utvrđen je 09.03.2021.godine

Komisija za provođenje postupka javne nabavke zdravstvemh usluga u 2021 .godini imenovana rješenjem v.d direktora br.1414/21 od 26 02.2021 godine, izvršila je otvaranje ponuda dana 09.03.2021 godine u 12:30 sati, te konstatovala da se za lot 1- vakcinisanje nije pristigla ni jedna ponuda.

Članom 69. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama BiH propisano je da se postupak javne nabavke može okončati poništenjem postupka javne nabavke, a i stavom 2. tačka a) istog člana da je Ugovorni organ obavezan poništiti postupak javne nabavke u slučaju da nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku.

S obzirom da u predmetnom postupku, do utvrđenog krajnjeg roka nije pristigla nijedna ponuda, a imajući u vidu citirani član Zakona, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pravna pouka: Protiv ove Odluke dozvoljena je žalba u roku od 10 dana od dana objavljivanja ex-ante obavještenja o tranparentosti.

 

http://www.kzmr-zdk.ba/images/2021-03-22-O2050.pdf

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: