(poništenje postupka) Nabavka zdravstvenih usluga za 2021. godinu, lot 2

Datum objave: 26.03.2021. 11:28 / Izvor: Akta.ba, 18.03.2021.

Zenica, 18.03.2021. godine

 

Na osnovu člana 69 stav 1 tačka b) i 2 tačka a) i č.ana 70 stav 4 Zakona o javnim nabavkama BiH ( Siužbeni giasmk BiH broj 39/14). Pravilnika c postupku dodjeie ugovora o usiugama iz Aneksa li dio B Zakona o javnim nabavkama ("si.giasniK BiH" broj 66/16) i čiana 36 Statuta Kantonalnog zavoda za medioinu rada i sportsku medicinu, v d. direktor d c n o s i

 

O D L U K U

O poništenju postupka javne nabavke zdravstvenih usluga u 2021.godini - usluge iz Aneks il dio B br 1287/21 od 19.02.2021.godine - Lot 2 DNK (fingerprinting)

 

Poništava se postupak javne nabavke zdravstvenih usiuga u 2021 .godini - usluge iz Aneksa II dio B br.1287/21 od 19.02.2021 godine - lot 2 DNK (fingerprinting), koji je pokrenut Odlukom Upravnog odbora broj: 1207/21 od 18.02.202.godine.

 

II

 

Zakonski osnov poništenja javne nabavke iz tačke I ove Odluke sadržan je u članu 69. stav 1. tačka b) i 2. tačka a) Zakona ojavnim nabavkama BiH.

 

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

 

Obrazloženje

Ugovorni organ JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko - dobojskog kantona je Odlukom Upravnog odbora broj: 1207/21 od 18.02.2021. godine, pokrenuo postupak javne nabavke zdravstvenih usluga u 2021 .godini ( usluge iz Aneksa II dio B Zakona ojavnim nabavkama).

Po postupku javne nabavke usluga iz Aneksa II dio B br. 1287/21 od 19.02.2021 godine i to za usluge DNK (fingerprinting) analiza pismeni zahtjev je upućen na šest adresa, a rok za dostavu ponude utvrđen je 09.03.2021.godine

Članom 69. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama BiH propisano je da se postupak javne nabavke može okončati poništenjem postupka javne nabavke, a i stavom 2. tačka a) istog člana da je Ugovorni organ obavezan poništiti postupak javne nabavke u slučaju da nije dostavijena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku.

S obzirom da u predmetnom postupku, do utvrđenog krajnjeg roka nije pristigla nijedna ponuda, a imajući u vidu citirani član Zakona, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

Pravna pouka:

Protiv ove Odluke dozvoijena je žalba u roku od 10 dana od dana objavljivanja obavještenja ex-ante obavještenja o tranparentosti.

 

http://www.kzmr-zdk.ba/images/2021-03-18-O1978.pdf

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: