(poništenje poziva) Izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji puteva i ulica na području Brčko distrikta BiH: rekonstrukcija ulica, zamjena dijela kolovoza, asfaltiranje, odvodnja površinskih voda...

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 39, 19.05.2014

BRČKO DISTRIKT BiH
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 257-1-3-3-1268/14
Broj obavještenja o nabavci: 257-1-3-1-1001/13
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Brčko distrikt BiH
Kontakt osoba: Miroslav Ristanović
Telefon: 049212708
Elektronska po{ta: alma.kaloper@bdcentral.net
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo vlasti i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Organ uprave
I.2.b. Nivo: Brčko distrikt
I.2.c. Djelatnost: Javna uprava
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata
II.2. Podjela na lotove
Da
II2.a. Broj lotova: 70
II.2.b. Poništava se: Više lotova
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 15, 18, 23, 25, 27, 28, 35, 36, 38, 41, 50,
52, 56, 62, 63, 67
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja i rekonstrukcija puteva i ulica na području Brčko
distrikta BiH - 2/2013
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Dat u tenderskoj dokumentaciji
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 15
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Zamjena kolovoza u ulici Alikse Šantića, MZ Srpska Varoš
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Dat u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Data u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
42.735,04 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Dat u tenderskoj dokumentaciji
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Brčko distrikt BiH
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Drugi dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa
i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka
dodjele ugovora
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 5.2.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 4
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 4
V.4. Informacije o najnižoj /najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:42.371,96
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
45.447,50
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 18
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nastavak asfaltiranja puta u zaseoku Franjići, MZ Donji
Vukšić
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Dat u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Data u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
21.367,52 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Brčko distrikt BiH
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Drugi dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa
i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka
dodjele ugovora
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 5.2.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 5
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 5
V.4. Informacije o najnižoj /najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:17.676,50
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
19.638,00
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 23
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Završetak asfaltiranja puta u MZ Bijela zaseok Beganovići
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Dat u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Data u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
4.327,64 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Brčko distrikt BiH
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 5.2.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 2
V.4. Informacije o najnižoj /najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:3.559,00
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
5.282,50
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 25
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Zamjena kolovoza Ahmetović sokaka, MZ Šatorovići
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Dat u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Data u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
4.534,55 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Brčko distrikt BiH
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 5.2.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 2
V.4. Informacije o najnižoj /najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:3.265,00
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
5.671,50
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 27
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nastavak asfaltiranja od 300m i spajanje dva kraka u ulici
Derviša Sušića, Brčko
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Dat u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Data u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
7.705,32 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Brčko distrikt BiH
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 5.2.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 2
V.4. Informacije o najnižoj /najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:6.753,86
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
10.871,59
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 28
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija dijela puta od pravca kuće Mate Blaževića
prema nogometnom igralištu, MZ Boće
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Dat u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Data u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
8.131,21 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Brčko distrikt BiH
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 5.2.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 2
V.4. Informacije o najnižoj /najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:6.529,27
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
10.384,00
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 35
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija postjećeg puta Ružin sokak (put za Bijelu) MZ
Rašljani
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Dat u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Data u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
4.568,17 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Brčko distrikt BiH
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 5.2.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 2
V.4. Informacije o najnižoj /najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:4.198,00
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
6.247,00
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 36
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Završetak projekta zamjene kolovoza na putu ka kući Ibre
Hamidovića u MZ Gornji Rahić
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Dat u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Data u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
4.571,02 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Brčko distrikt BiH
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 5.2.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 2
V.4. Informacije o najnižoj /najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
3.726,00
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
5.829,00
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 38
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Završetak rekonstrukcije ulice Milene Pavlović Barili, MZ
Mujkići
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Dat u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Data u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
8.212,85 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Brčko distrikt BiH
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 5.2.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 2
V.4. Informacije o najnižoj /najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:12.758,00
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
13.036,00
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 41
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nastavak asfaltiranja ulice Ulički put (prva ulica lijevo) u
MZ Gluhakovac
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Dat u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ili obim ugovora
DAta u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
2.321,51 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Brčko distrikt BiH
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 5.2.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 2
V.4. Informacije o najnižoj /najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
2.209,00
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
2.271,00
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 50
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Asfaltiranje dionice puta u zaseoku Tomići, MZ Gornje
Dubravice
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Data u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
4.117,02 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Brčko distrikt BiH
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 5.2.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 2
V.4. Informacije o najnižoj /najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:3.267,00
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
5.403,00
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 52
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Asfaltiranje puta u novom naselju Obrenovići (br.parcele 850)
MZ Gornji Brezik
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Dat u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Data u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
17.094,02 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Dat u tenderskoj dokumentaciji
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Brčko distrikt BiH
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Drugi dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa
i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka
dodjele ugovora
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 5.2.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 5
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 4
V.4. Informacije o najnižoj /najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:16.808,00
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
22.145,70
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 56
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nastavak izgradnje trotoara prema Stolinu u MZ GrediceI
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Dat u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Data u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
11.033,55 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Brčko distrikt BiH
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 5.2.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 3
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 2
V.4. Informacije o najnižoj /najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:9.000,00
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
11.025,00
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 62
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Asfaltiranje puta u zaseoku Tomići iz pravca Ražljeva u MZ
Krbeti
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Dat u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Data u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
6.758,77 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Brčko distrikt BiH
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 5.2.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 2
V.4. Informacije o najnižoj /najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:18.677,00
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
19.894,50
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 63
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Nastavak asfaltiranja puta "Potkovica" u MZ Popovo Polje
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
DAt u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ili obim ugovora
DAta u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
3.460,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Brčko distrikt BiH
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 5.2.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 2
V.4. Informacije o najnižoj /najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:2.642,00
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
4.056,00
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 67
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Asfaltiranje puta kč 1196 ka kući Vida Maksića u MZ Sandići
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Dat u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Data u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
2.987,51 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Brčko distrikt BiH
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 5.2.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 3
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 2
V.4. Informacije o najnižoj /najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:2.218,00
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
4.437,00
(C-7529-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: