(poništenje poziva) Izvođenje radova na ugradnji protivprovalnih vrata u objektima Centra pošta Zenica

Datum objave: 11.08.2016. 15:00 / Izvor: Akta.ba, 11.08.2016.

UPRAVA DRUŠTVA

 

Broj: U.D.01.3.2.-13381/16

Sarajevo, 09.08.2016. godine

 

Na osnovu člana 44. Statuta, člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), člana 14. stav (2) Pravilnika o javnim nabavkama ,,JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo i preporuke Komisije za nabavku: „Ugradnja protivprovalnih vrata u objektima Centra pošta Zenica", broj: 10.4.6-13.73-6730-35/16 od 21.07.2016. godine, Uprava Društva ,,JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo na 50. elektronskoj sjednici održanoj dana 09.08.2016. godine donosi:

 

ODLUKU

o poništavanju postupka nabavke

"Ugradnja protivprovalnih vrata u objektima Centra pošta Zenica"

 

I             

Ovom Odlukom poništava se postupak nabavke: "Ugradnja protivprovalnih vrata u objektima entra pošta Zenica" iz razloga što je u predmetnom postupku nabavke dostavljena jedna ponuda koja je ocijenjena kao neprihvatljiva.

 

II            

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazlože nj e

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke: "Ugradnja protivprovalnih vrata u objektima Centra pošta Zenica", broj: U.D-01-3.2.-8837/16 od 16.05.2016. godine i Rješenja Generalnog direktora o imenovanju Komisije za nabavku broj: 01-13.73-6730-8/16 od 29.04.2016. godine, proveden je ponovljeni konkurentski postupak javne nabavke objavljivanjem Obavještenja o nabavci broj: 238-7-3-402-3-90/16 na Portalu javnih nabavki, dana 04.07.2016. godine. U skladu sa saglasnošću Generalnog direktora broj: 01-13.73-6730-32/16 od 28.06.2016. godine, Komisija je dostavila poziv za preuzimanje tenderske dokumentacije sa Portala javnih nabavki slijedećim ponuđačima:

1. "SAPID" d.o.o. P.J." Profit", Plantaže br. 99, Gladno Polje, 71000 Sarajevo;

2. "SEKTOR"- protuprovalna vrata, Bulevar Branilaca Dobrinje bb, 71000 Sarajevo;

3. "NARVAL" d.o.o., Zmaja od Bosne bb, 71000 Sarajevo;

4. "FESTA" d.o.o., Kraševo bb, 74 203 Doboj jug;

5. Nijaz Druško ("BRAND"), Ul. Porodice Ribar br. 73, 71000 Sarajevo.

 

Do roka za dostavljanje ponuda, 19.07.2016. godine do 14,00 sati, dostavljena je 1 (jedna) ponuda i to ponuđača:

 

- „FESTA" d.o.o. Tešanj, čija ukupna cijena ponude iznosi sa 26.400,00 KM bez uračunatog PDV-a.

Analizom i ocjenom blagovremeno pristigle ponude ponuđača „FESTA" d.o.o. Tešanj, ista je ocijenjena kao neprihvatljiva iz slijedećeg razloga:

- Komisija je konstatovala da je ponuđač „FESTA" d.o.o. Tešanj dostavio ponudu u ukupnoj vrijednosti 30.888,00 KM sa uračunatim PDV-om, odnosno 26.400,00 KM bez uračunatog PDV-a, što je iznos preko iznosa definisanog članom 2. Odluke o pokretanju postupka javne nabavke, broj: U.D-01-3.2.-8837/16 od 16.05.2016. godine, kojom su odobrena finansijska sredstva za realizaciju nabavke u iznosu do 6.800,00 KM bez PDV-a, kao i tačkom II 6 Obavještenja o nabavci, u kojoj je naznačena ukupna količina ili obim ugovora. Obzirom da je cijena ponude znatno veća od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku, odnosno ponuda ponuđača nije u skladu sa uslovima definisanim Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke, kao i Obavještenjem o nabavci, predmetna ponuda ocijenjena je neprihvatljivom za ugovorni organ i ne može biti predmet daljeg razmatranja niti ocjenjivanja.

Uzimajući u obzir da je jedina dostavljena ponuda ocijenjena kao neprihvatljiva, data je preporuka

Ugovornom organu donese odluku o poništavanju postupka predmetne nabavke.

Cijeneći navedeno donesena je odluka kao u dispozitivu.

 

PRAVNA POUKA:

Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan Ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je Ugovorni organ u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili vise odredbi Zakona o javnoj nabavci i/ili podzakonskih akata ima pravo uložiti žalbu Ugovornom organu u roku od 5 dana po prijemu odluke o poništenju shodno članu 99. i članu 101. Zakona o javnim nabavkama i to radnim danima u radno vrijeme.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: