(poništenje poziva) Nabavka i montaža namještaja, medicinske opreme, kuhinje i praonice rublja prostora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 34, 05.05.2014

FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I
SOCIJALNE POLITIKE
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 509-1-1-3-14/14
Broj obavještenja o nabavci: 509-1-1-1-13/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
Kontakt osoba: Indira Dujmović
Telefon: 033650685
Elektronska po{ta: info@fmrsp.gov.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Organ uprave
I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost: Javna uprava
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka roba sa ciljem opremanja Ustanove iz djelokruga
socijalne zaštite Ljubuški
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka i montaža namještaja, medicinske opreme, kuhinje i
praonice rublja
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Nabavka i montaža namještaja, medicinske opreme, kuhinje i
praonice rublja prostora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite
Ljubuški prema projektnoj dokumentaciji kako je dato u predmjeru
troškova koji je sastavni dio T.D.
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
950.000,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Bučine b.b. Ljubuški
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
60
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
III.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 60,00%
2. Uslovi plaćanja (odgođeno plaćanje grejs period 3, 6, 9 mjeseci),
učešće: 10,00%
3. Garantni rok, učešće: 10,00%
4. Servisiranje, učešće: 10,00%
5. Rok isporuke, učešće: 10,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 18.4.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 2
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
617.782,26 KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
920.536,89 KM
V.5. Dodatne informacije
Na osnovu objavljenog Obavještenja o nabavci broj:
509-1-1-1-13/14 od 10.03.2014. god. "Službeni glasnik BiH" broj
18/14 proveden je postupak prikupljanja ponuda.Nakon izvršenog
otvaranja ponuda dana 14.04.2014. god. Komisija za nabavke je
utvrdila da su blagovremeno pristigle dvije ponude. Cijeneci
navedeno stanje komisija je predložila donošenje Odluke o
poništavanju postupka nabavke. Na osnovu prijedloga Ugovorno
tijelo je donijelo Odluku o poništavanju postupka javne nabavke za
nabavku roba s ciljem opremanja prostora Ustanove iz djelokruga
socijalne zaštite Ljubuški broj: 02-14/3-281/14 od 18.04.2014. god.
(C-6937-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: