(poništenje poziva) Nabavka i ugradnja energetskog transformatora 110/x kV, 40 MVA u TS 110/x kV Maglaj

Datum objave: 30.03.2021. 09:31 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1280-1-1-164-4-89/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BIH A.D.
IDB/JIB 4402369530009
Kontakt osoba Služba protokola javnih nabavki
Adresa Marije Bursać 7A
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 246-551
Faks (051) 246-550
Elektronska pošta jnprotokol@elprenos.ba
Internet adresa www.elprenos.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Državni nivo

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

JN-OP-1447/2020 - Nabavka i ugradnja energetskog transformatora 110/x kV, 40 MVA u TS 110/x kV Maglaj

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i ugradnja energetskog transformatora 110/x kV, 40 MVA u TS 110/x kV Maglaj, u svemu prema Tenderskoj
dokumentaciji

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31170000-8 Transformatori
Dodatni predmet(i) 31682540-7 Oprema za trafostanice
  45311200-2 Elektromontažni radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Definisano tenderskom dokumentacijom

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Definisano tenderskom dokumentacijom

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Definisano tenderskom dokumentacijom

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Najniži gubici u transformatoru 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Nakon pokretanja postupka javne nabavke nastupile su okolnosti koje su izvan kontrole Ugovornog organa, a koje Ugovorni
organ nije mogao predvidjeti u vrijeme pokretanja predmetnog postupka javne nabavke. Naime, nakon pokretanja
predmetnog postupka javne nabavke došlo je do velikog porasta cijena sirovina i repromaterijala na tržištu što se direktno
odrazilo na značajno povećanje cijena gotovog proizvoda koji je predmet nabavke (energetski transformator).

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

11.3.2021.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1280-1-1-164-4-89/21
PODIJELI: