(poništenje poziva) Nabavka kancelarijskog materijala

Datum objave: 18.10.2016. 11:43 / Izvor: Akta.ba, 18.10.2016.

 

 

 

Na osnovu člana 61. Zakona o upravi (Službeni glasnik BiH broj 32/02), člana 19. Zakona o Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (Službeni glasnik BiH broj 56/08), člana 69. stav 2. tačka d) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH broj 39/14), direktor Agencije donosi slijedeću:

 

O D L U K U

 o poništenju postupka nabavke

 

I             

Poništava se postupak javne nabavke kancelarijskog materijala objavljen na web portalu Agencije za javne nabavke BiH, broj obavještenja: 1110-1-1-66-3-68/16 od 30.08.2016. godine, koji je proveden u skladu sa procedurom otvorenog postupka.

 

II            

Ova odluka će se dostaviti ponuđačima u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja.

 

III           

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

Na osnovu provedenog postupka nabavke, Komisija za nabavke je konstatovala je da je rok za dostavu ponuda 29.09.2016. godine do 10:00 sati, te da su do navedenog roka na protokol Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija) pristigle 2 ponude i to ponuđača: Exclusive d.o.o. Zenica i Primaprom d.o.o. Banja Luka. Neblagovremenih ponuda nije bilo.

Komisija je predložila donošenje odluke o poništenju postupka nabavke, u skladu sa članom 69. stav 2. tačka d) Zakona o javnim nabavkama BiH, iz razloga što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

Ponuđači EXCLUSIVE d.o.o. Zenica i PRIMAPROM d.o.o. Banja Luka nisu kvalifikovani jer ne ispunjavaju kvalifikacione uslove iz tenderske dokumentacije u dijelu koji se odnosi na njihovu tehničku i profesionalnu sposobnost.

Od ponuđača je tačkom 6.5.1 b) tenderske dokumentacije zahtijevano dostavljanje uzoraka za kancelarijski materijal koji je predmet isporuke, i to za stavke koje su navedene pod rednim brojem: 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 76, 77, 78, 79, 80 i 84 u ,, Aneksu 1. tenderske dokumentacije. Oba ponuđača su u dostavljenim ponudama dostavila uzorke za navedene stavke, ali pojedini od njih ne ispunjavaju zahtjeve ugovornog organa iz tenderske dokumentacije u pogledu opisa predmeta nabavke i tehničkih specifikacija, i to iz sljedećih razloga:

- EXCLUSIVE d.o.o. Zenica: U Aneksu 1. Tehnička specifikacija pod rednim brojem 8 naznačena je Fascikla sa gumicom, 600 grama, boja plava ili crvena ili žuta ili zelena. Dostavljeni uzorak za redni broj 8 u ponudi ponuđača nema podatak o gramaži.

U Aneksu 1 pod rednim brojem 10 naznačena je Hemijska olovka metal, piše plavom bojom, super grip, Pilot ili ekvivalent. Dostavljeni uzorak za redni broj 10 u ponudi ponuđača nije super grip kako je to traženo tenderskom dokumentacijom.

U Aneksu 1 pod rednim brojem 76 naznačen je Rokovnik, godina 2017, Eko koža, B5; plava boja sa kombinacijom još jedne, minimalno 100 listova / 200 strana otisnuti srazmjerno veličini korice: "Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH" (ćirilica) "Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH"(latinica) i "Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH"(latinica) + logo Agencije. Dostavljeni uzorak za redni broj 76 u ponudi ponuđača nije format B5 kako je to traženo tenderskom dokumentacijom, već je format A5.

U Aneksu 1 pod rednim brojem 77 naznačen je Rokovnik, godina 2017 Karton korice, sa spiralnim uvezom, B5; plava boja, minimalno 140 listova / 280 strana, otisnuti srazmjerno veličini korice: "Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH" (ćirilica) "Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH"(latinica) i "Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH"(latinica) + logo Agencije, na svakom listu u dnu otisnuti adresu Petra Kočića 61, Banja Luka, Tel: +38751340170, Fax: +38751340180, e-mail: iddeea@gov.ba , www.iddeea.gov.ba.  Dostavljeni uzorak za redni broj 77 u ponudi ponuđača nije format B5 kako je to traženo tenderskom dokumentacijom, već je format C5, a isti sadrži i manji broj listova od zahtijevanog minimuma (sadrži 114 listova). U Aneksu 1. pod rednim brojem 80 naznačen je Set olovaka, Metalna hemijska olovka i roler u setu spakovane u ekskluzivnu kartonsku kutiju, crna boja, unutrašnjost velur, na hemijsku olovku i roler otisnuti: www.iddeea.gov.ba . Dostavljeni uzorak za redni broj 80 u ponudi ponuđača sadrži dvije hemijske olovke, a ne hemijsku olovku i roler kako je to traženo tenderskom dokumentacijom.

- PRIMAPROM d.o.o. Banja Luka: U Aneksu 1. Tehnička specifikacija pod rednim brojem 10 naznačena je Hemijska olovka metal, piše plavom bojom, super grip, Pilot ili ekvivalent. Dostavljeni uzorak za redni broj 10 u ponudi ponuđača nije super grip kako je to traženo tenderskom dokumentacijom.

U Aneksu 1 pod rednim brojem 77 naznačen je Rokovnik, godina 2017 Karton korice, sa spiralnim uvezom, , B5; plava boja, minimalno 140 listova / 280 strana, otisnuti srazmjerno veličini korice: "Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH" (ćirilica) "Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH"(latinica) i "Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka 

BiH"(latinica) + logo Agencije, na svakom listu u dnu otisnuti adresu Petra Kočića 61, Banja Luka, Tel: +38751340170, Fax: +38751340180, e-mail: iddeea@gov.ba , www.iddeea.gov.ba . Dostavljeni uzorak za redni broj 77 u ponudi ponuđača nema karton korice kako je to traženo tenderskom dokumentacijom, već je u pitanju tanki tvrdi papir kao korice.

U Aneksu 1 pod rednim brojem 78 naznačen je Blok sa spiralom, A5, minimalno 60 listova, korice karton, plave boje, spiralni uvez, otisnuti srazmjerno veličini korice: "Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH" (ćirilica) "Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH"(latinica) i "Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH"(latinica) + logo Agencije, na svakom listu u dnu otisnuti adresu Petra Kočića 61, Banja Luka, Tel: +38751340170, Fax: +38751340180, e-mail: iddeea@gov.ba , www.iddeea.gov.ba . Dostavljeni uzorak za redni broj 78 u ponudi ponuđača nema karton korice kako je to traženo tenderskom dokumentacijom, već je u pitanju tanki tvrdi papir kao korice.

U Aneksu 1 pod rednim brojem 79 naznačen je Blok sa spiralom, A4, minimalno 60 listova, korice karton, plave boje, spiralni uvez, otisnuti srazmjerno veličini korice: "Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH" (ćirilica) "Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH"(latinica) i "Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH"(latinica) + logo Agencije, na svakom listu u dnu otisnuti adresu Petra Kočića 61, Banja Luka, Tel: +38751340170, Fax: +38751340180, e-mail: iddeea@gov.ba , www.iddeea.gov.ba . Dostavljeni uzorak za redni broj 79 u ponudi ponuđača nema karton korice kako je to traženo tenderskom dokumentacijom, već je u pitanju tanki tvrdi papir kao korice.

Komisija je prema specifikaciji navedenoj u tenderskoj dokumentaciji, provedenom postupku analize i ocjene ponuda izradila Zapisnik o ocjeni ponuda, u kojem su detaljno obrazloženi razlozi za poništenje postupka nabavke.

Na osnovu prijedloga Komisije, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke pravo žalbe ima svaki privredni subjekat koji ima ili je imao interes za dodjelu ugovora o javnoj nabavci i koji učini vjerovatnim da je u konkretnom postupku javne nabavke bila ili je mogla biti prouzrokovana šteta zbog postupanja ugovornog organa, a koje se u žalbi navodi kao povreda zakona i podzakonskih akata od strane ugovornog organa u postupku javne nabavke. Žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke. Žalilac izjavljuje žalbu Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine putem ugovornog organa, u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: