(poništenje poziva) Nabavka multifunkcijskih A3 printera sa kolor ispisom

Datum objave: 08.09.2016. 14:35 / Izvor: Akta.ba, 08.09.2016.

Broj: 08-404-100/16

Datum: 06.09.2016. god.

 

Načelnik Opštinske uprave opštine Laktaši, rješavajući po žalbi ponuđača "Dragičević" d.o.o. Banja Luka od 01.09.2016. godine, izjavljene na tehničku specifikaciju u vezi sa tenderskom dokumentacijom u predmetu "Nabavka multifunkcionalnih AZ printera sa kolor ispisom" broj: 08-404-100/16, objavljen na Portalu JN dana 24.08.2016.godine pod referensom broj: 1121-7-1-81-3-63/16, na osnovu člana 100.stav (3) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i člana 72. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), donosi:

 

RJEŠENJE

 

1. Žalba se usvaja i poništava se postupak u cjelosti.

 

2. Usvaja se u cjelosti zahtjev žalioca "Dragičević" d.o.o. Banja Luka, koji navodi da se u tenderskoj dokumentaciji javne nabavke "Nabavka multifunkcionalnih AZ printera sa kolor ispisom", broj: 08-404-100/16 u dijelu koji se odnosi na tehničku specifikaciju postupilo suprotno odredbama člana 54. Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Opština Laktaši je dana 09.08.2015. godine pokrenula postupak "Nabavke multifunkcionalnih AZ printera sa kolor ispisom", koji je objavljen na portalu javnih nabavki dana 24.08.2016.godine, pod referensom broj: 1121-7-1-81-3-63/16. Žalilac "Dragičević" d.o.o. Banja Luka je blagovremeno izjavio žalbu na tehničku specifikaciju u vezi sa tenderskom dokumentacijom, predmetne nabavke.

 

Odsjek za zajedničke poslove je dana 06.09.2016.godine dostavio izjašnjenje po žalbi žalioca "Dragičević" d.o.o. Banja Luka, u kojoj potvrđuje tačnost navedenog činjeničnog stanja tj. da navedene tehničke karakteristike ne omogućavaju jednak i nediskriminarajući tretman svim ponuđačima, i zahtjeva da se postupak poništi u cjelosti.

 

Zbog svega navedenog postupak se poništava, te vraća u nadležnu organizacionu jedinicu na dalje postupanje.

 

Na osnovu svega gore navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

 

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba KRŽ-u putem ugovornog organa, najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema rješenja.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: