(poništenje poziva) Nabavka naftnih derivata za vozila i opremu (uređaje)

Datum objave: 30.08.2016. 14:07 / Izvor: Akta.ba, 25.07.2016.

Broj:01/l-525-26/16

G.Dubrave, 25.07.2016.godine

 

Na osnovu člana 69. stav ( I ) alineja (b) i stav (3) i elana (70) alineja (4) Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine broj: 39/14I). u ime uprave Javnog pređuzeća Direktor JP „Međunarodni aerodrom Tuzla» d.o.o.. d o n o s i:

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke broj: 527-1-1-6-3-6/16

 

I

Poništava se postupak javne nabavke naftnih derivata za vozila i opremu (uređaje) putem otovorenog postupka, pokrenut obavještenjem na vveb portalu javnih nabavki broj 527-1-1-6-3-6/16od 31.05.201 6.godine.

 

II

Ova odluka objavit će se na web-straniei www.tuzla-airport.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke. shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav i 2) Zakona o javnim nabavkama

 

Obrazloženje

Ugovorni organ je na osnovu obavještenja na web portalu javnih nabavki broj 527-1-1-6-3-6/16 od 3 1.05.2016.godine proveo otvoreni postupak javne nabavke naftnih derivata za vozila i opremu (derivate).

Nakon izvršenog otvaranja ponuda dana 21.06.2016.godine, odnosno izvrsene analize ponuda Komisija je utvrdila da su pristigle slijedeće ponude:

Ponuđač HIFA PETROLDOO SARAJEVO čija cijena ponude sa uračunatim popustom iznosi 305.928.00 KM bez PDV-a.

Ponuđač HIFA DOO TEŠANJ - čija cijena ponude sa uračunatim popustom iznosi 304.560.00 KM bez PDV-a,

1. Ponuđač .POLO DOO KALESIJA čija cijena ponude sa uračunatim popustom iznosi 286.655.25 KM bez PDV-a.

I. Ponuđač HOLDINA DOO SARAJEVO čija cijena ponude sa uračunatim popustom iznosi 303,509.85 KM bez PDV-a.

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i validnosti dokumentacije. Komisija je utvrdila da ponude svih ponuđača ne ispunjavaju tehničke uslove tražene tenderskom dokumentacijom. Naime, u tački 11.5. tenderske dokumentacije traženo je da je ponuđač ovlašten za obavljanje djelatnosti iz oblasti distribucije naftnih derivata. Ponuđači su bili dužni u svojim ponudama dostaviti ovjerenu kopiju važećeg rješenja zaolualjanje djelatnosti iz oblasti distribucije naltnih derivata Pravilnik o izdavanju dozvola zarad zaobavljanje energetskih djelatnosii iz sektora naltnog gospodarstva izdatoni od strane Regulatorne komisije za energiju u FBiH koji je stupio na  snagu 27.02.2016. godine nalaže da energetski subjekti koji obavljaju ili žele obavljati jednu ili više  energetskih djelatnosti iz sektora naftnog gospodarstva, obavezni su imati, odnosno pribav ili dozvolu zarad (licenciju) od FERK-a, sulkadno zakonu i navedenom pravilniku.

 

Komisija je slijedom upute dobijene putem telefona od strane uposlenika zapružanje savjetodavne pomoći AJN. postupila shodno odredbi člana 20 Stav (I) Zakona o javnim nabavkama te uputila poziv za otklanjanje nedostataka broj: 01/1-525-19/16 od dana 14.07.2016. godine. U navedenom aktu je od svih ponuđača traženo da dostave ovjerenu kopiju važećeg rješenja zaobavljanje djelatnosti iz oblasti distribucije naftnih derivata. Svi ponuđači su u roku dostas ili traženu dokumentaciju

Nakon toga komisija je izvršila dalju evaluaciju ponuda i utvrdila slijedeće.

Ponuda ponuđača HIFA PETROLDOO SARAJEVO ispunjava formalno pravne, ekonomske i tehničke uslove odnosno zahtjeve ugovornog organa utvrđene u lenđerskoj dokumentaciji.

Ponuda ponuđača HIFA DOO TEŠANJ ispunjava formalno pravne, ekonomske i tehnička u s love odnosno zahtjev e ugovornog organa ulv rđene u tenderskoj đokumentaciji.

 Ponuda ponuđača POLO DOO KALESIJA ispunjava formalno pravne, ekonomske i tehničke uslove odnosno zahtjeve ugovornog organa utvrđene u lenđerskoj dokumentaciji I Ponuda ponuđača HOLDINA DOO SARAJEVO ne ispunjava formalno pravne, ekonomske i tehničke uslove odnosno zahtjeve ugovornog organa utvrđene u tenderskoj dokumentaciji. Ponuđač je dostavio ov jerenu i potpisanu izjavu o raspolaganju i adresama benzinskih pumpi na lokacijama na teritoriji Bili od strane istog a n tenderskoj dokumentaciji je navedeno daje obave/no tla navedena izjava mora biti ovjrena od strane nadležnog organa đačka 11.5 ) Ponuđač je propustio dostaviti obrazac kojim potvrđuje da je cijena jednog litra lož ulja odobrena od stianc nadležnog ministarstva u momentu prijavljivanja na tender.

 

Komisija je izvršila obaveznu računsku provjeru ispravnosti ponuda i utvrdila da su ponuđači dostavljali cijene zadvije vrste DIZELA bas en 590 odnsono za DIZEL bas en 590 50ppm ,  i za DIZEL bas en 590 10 ppm. Slijedom navedenog, komisija je zaključila da su ponude neuporedive zbog nedovoljno precijno utvrđenih karakteristika tražene robe u tenderskoj dokumentaciji, odnosno DIZEL bas en 590 gdje je ugovorni organ propustio naznačiti vrstu odnosno oznaku 10 ppm ili 50 ppm.

 

Slijedom navedenog, uzimajući u obzir tla zbog pogreške odnosno nedostatka u samoj tehničkoj specifikaciji tenderske dokumentacije nije moguće izvršiti po rede nje i vrednovanje ponuda jer se odnosne na različite vrste goriva. Komisija je konstatovala da postoje uslov i za ponistenje postupka nabavke u skladu sa članom 69. Stav ( I ) alineja (b) i stav (3) Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Na osnovu prijedloga Komisije za provođenje postupka nabavke naftnih derivata za vozila i opremu (uređaje), ovlašteni organ ugovornog organa donio je odluku kao u dispozitivu.

 

PRAVNA POUKA: Žalba se može izjaviti u roku od 10 (desei) dana od dana prijema ove ODluke.Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno ili preporučeno poštanskom pošiljkom

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: