(poništenje poziva) Nabavka navalnog vatrogasnog vozila

Datum objave: 05.09.2016. 08:37 / Izvor: Akta.ba, 05.09.2016.

Broj: 02-404-48/16

Dana: 08.08.2016. godine

 

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a), člana 70. stav (1), (4) i (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 39. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova Opštine Višegrad („Službeni glasnik Opštine Višegrad“, broj 14/14), na preporuku komisije za javnu nabavku broj 02-404-48/16 od 08.07.2016. godine, načelnik opštine d o n o s i

 

ODLUKU O PONIŠTENjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

 

Član 1. Poništava se postupak javne nabavke koji se odnosi na nabavku navalnog vatrogasnog vozila, iz razloga što nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku za dostavu ponuda, što je u skladu sa članom 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14). Postupak je pokrenut Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj 02-404-48/16 od 08.07.2016. godine. Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka za koji je objavljeno Obavještenje o nabavci broj 1133-1-1-36-3-21/16 na Portalu javnih nabavki dana 08.07.2016. godine i u Službenom glasniku BiH. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 249.990,00 KM. Pozivu za dostavu ponuda u datom roku nije se odazvao nijedan ponuđač.

Član 2. Komisija za javnu nabavku je sačinila odgovarajuću preporuku, u kojoj je utvrđeno da nije pristigla nijedna ponuda. Član 3. Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema iste. Član 4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se na veb-stranici Opštine Višegrad.

 

Obrađivač:

Jadranka Gluhović

 

NAČELNIK OPŠTINE

Slaviša Mišković, dipl. inž. mašinstva

 

DOSTAVITI:

1. Odjeljenju za opštu upravu,

2. Odjeljenju za finansije,

3. a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: