(poništenje poziva) Nabavka pismonosne ambalaže za printing centar

Datum objave: 13.09.2016. 13:48 / Izvor: Akta.ba, 12.09.2016.

Broj: 1.-2429/16           

Dana: 12.09.2016. godine

 

Na osnovu člana 86. stav(l) tačka a) ZJN BiH (SI. glasnik 39/14 i SI. glasnik RS 38/14), člana 50. stav 1. tačka n. Statuta Preduzeća za poštanski saobraćaj RS, A.D. Banja Luka (Prečišćen tekst) člana 21. i 38. Pravilnika o javnim nabavkama i Zapisnika sa otvaranja ponuda i preporuke Komisije za nabavke broj: 1/2.9-2429/16 od 09.09.2016. godine, Direktor Preduzeća dana 12.09.2016. godine, donosi slijedeću:

 

ODLUKU

o poništenju postupka

 

I

U predmetu nabavke robe „Nabavka pismonosne ambalaže za printing centar" prihvata se Zapisnik sa otvaranja ponuda i preporuka Komisije za nabavke broj 1/2.9-2429/16 od 09.09.2016. godine, a nakon provedenog postupka nabavke pokrenutog u skladu sa čl. 86. stav (1) tačka a) ZJN BiH.

Ova nabavka je izuzeta od primjene postupka javnih nabavki utvrđenih ZJN BiH, u skladu sa članom 86. ZJN BiH.

Postupak dodjele ugovora u ovom predmetu nabavke se poništava jer nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku, te će se postupak predmetne nabavke ponoviti u skladu sa pravilima postupka i zakonskom regulativom.

 

II

Ova Odluka se objavljuje na internet sajtu Pošta Srpske.

 

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a za realizaciju iste zadužuje se Služba za logistiku.

 

Obrazloženje:

Na osnovu Odluke Direktora Preduzeća broj 1.-2429/16 od 01.09.2016. godine pokrenut je postupak nabavke robe „Nabavka pismonosne ambalaže za printing centar''. Ova nabavka provedena je u skladu sa članom 86. stav (1) tačka a) ZJN BiH, a procijenjena vrijednost bez uračunatog PDV-a iznosi 2.000,00 KM.

Postupak predmetne nabavke je jednom poništavan, jer nijedna od primljenih ponuda nije bila prihvatljiva za ugovorni organ.

Komisija za nabavke je imenovana rješenjem Direktora broj 1.-2197/16 od 09.082016. godine.

 

Komisija se sastala dana 08.09.2016. godine u 12,00 časova i utvrdila sljedeće:

- Poziv za dostavljanje ponuda zainteresovanim ponuđačima objavljen je na portalu Preduzeća dana 01.09.2016. godine.

Kao krajnji rok za dostavljanje ponuda je određen 08.09.2016. godine do 11,30 časova.

Analiza prihvatljivih ponuda i rangiranje prihvatljivih ponuda - kriterijum najniža cijena.

Komisija za nabavku nije pristupila ocjeni ponuda iz razloga što nijedna ponuda nije zaprimljena u krajnjem roku koji je određen za dostavljanje ponuda.

Planirana vrijednost za ovu javnu nabavku je 2.000,00 KM bez PDV-a.

Komisija za nabavku u predmetu nabavke „Nabavka pismonosne ambalaže za printing centar", daje Direktoru Preduzeća PREPORUKU:

Da se postupak nabavke poništi, jer nijedna ponuda nije zaprimljena krajnjem roku koji je određen za dostavljanje ponuda, a postupak nabavke ponovi u skladu sa Zakonom.

Direktor Preduzeća je utvrdio da je Komisija pravilno provela postupak ove nabavke, da je postupak nabavke izvršen u skladu sa kriterijumima utvrđenim u Pozivu za dostavljanje ponuda, te je prihvatio prijedlog Komisije i odlučio kao što je precizirano u članu 1. ove Odluke.

Ovaj postupak nabavke je izuzet od primjene Zakona o javnim nabavkama (član 86.), tako da se ne primjenjuje pravna zaštita koja je predviđena ZJN BiH.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: