(poništenje poziva) Nabavka postrojenja za regulaciju pritiska gasa

Datum objave: 06.09.2016. 10:22 / Izvor: Akta.ba, 06.09.2016.

Broj:6002-03-2230/16

Sarajevo, 02.09.2016. godine

 

Na osnovu člana 69. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik br. 39/14) i člana 38. Statuta K.JKP Sarajevogas d.o.o., a na prijedlog Komisije za nabavke (u daljem tekstu Komisija), Direktor Preduzeća donosi:

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke

 

I

Poništava se otvoreni postupak javne nabavke postrojenja za regulaciju pritiska gasa TD 05-12/16 objavljen dana 03.08.2016. godine na Portalu javnih nabavki BiH, broj Obavještenja 17-1-1-129-3- 46/16. iz razloga što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

 

II

Posupak javne nabavke roba iz tačke I ove odluke će se ponoviti po sticanju zakonskih uslova, objavljivanjem novog obavještenja o nabavci na Portalu javnih nabavki BiH.

 

Obrazloženje

KJKP Sarajevogas je dana 03.08.2016. godine na Portalu javnih nabavki BiH objavio obavještenje o nabavci postrojenja za regulaciju pritiska gasa (broj Obavještenja 17-1-1-129-3-46/16). Dana 29.08.2016. godine zaprimljene su 2 (dvije) ponude za nabavku predmetne robe i to ponuda firme JTG" d.o.o., Sarajevo i ponuda flrme „UNIS FAGAS"d.o.o., Sarajevo. Komisija je isti dan 29.08.2016. godine u 12.00 sati pristupila otvaranju ponuda navedenih ponudača i uvidom u iste ustanovila da ponuda firme ,,ITG" d.o.o., Sarajevo iznosi 171.190,00 KM bez PDV-a, a ponuda firme „UNIS FAGAS"d.o.o., Sarajevo iznosi 160.690,00 KM bez PDV-a, te navedeno konstatovala u Zapisniku sa otvaranja ponuda br.ZP-OJ06-TD-05-l2/l6 od 29.08.2016. godine i o tome obavijestila ponudače.

Prilikom sačinjavanja Zapisnika sa pregleda i ocjene ponuda br.ZP-OJ06-TD-05-l2/16 od 31.08.2016. godine, Komisija je provjerila računsku ispravnost ponuda i konstatovala da su u tom pogledu obje ponude računski ispravne i time definitivno utvrdila da su ponudene cijene za predmetnu robu znatno veće od osiguranih sredstava u Planu poslovanja i Planu nabavki za 2016. godinu. Na osnovu izloženog, a shodno članu 69. stav (2) tačka e) ZJN BiH, stečeni su zakonski uslovi za poništenje postupka. budući da ni jedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva, jer znatno prelaze vrijednost javne nabavke od 100.000,00 KM bez PDV-a, iznos koji predstavlja procijenjenu vrijednost za ovaj postupak nabavke roba, pa je odlučeno kao u dispozitivu ove odluke.

 

Pravna pouka:

Shodno odredbama čl. 101 Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH" br. 39/14) protiv ove odluke se može podnijeti žalba u roku od deset (10) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se u pisanoj formi podnosi KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajgvo kao prvostepenoj instanci u žalbenom postupku.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: