(poništenje poziva) Nabavka štampanih obrazaca za potrebe tekućeg poslovanja RTRS-a - lot 3

Datum objave: 12.04.2021. 10:27 / Izvor: Akta.ba, 06.04.2021.

JAVNO PREDUZEĆE

RADIO-TELEVIZIJA REPUBLIКE SRPSКE

BANJA LUКA

-v.d. GENERALNOG DIREКTORA-

 

Broj: 2486 /21

Dana, 06.04.2021.godine

 

Na osnovu člana 52. Zakona o Radio-televiziji Republike Srpske („Sl. Glasnik Republike Srpske“ br. 49/06, 73/08, 42/10, 89/13 i 44/16), člana 60. Statuta JP RTRS, člana 69. i člana 70. stav 1. i 4. Zakona o javnim nabavkama BiH ( Sl. Glasnik „BiH“, br.39/14), člana. 20 stav. 3, člana 26. i člana 27. Pravilnika o javnim nabavkama, te usvojenog Plana javnih nabavki za 2021. godinu, v.d. generalnog direktora donosi

 

ODLUКU

o poništenju LOT 3: Štampa i kovertiranje računa za RTV taksu do 31.12.2021. godine

u postupku javne nabavke štampanih obrazaca za potrebe tekućeg poslovanja RTRS-a

 

I       

U skladu sa odredbom člana 69. stav 2. tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH, poništava se LOT 3: Štampa i kovertiranje računa za RTV taksu do 31.12.2021. godine u postupku javne nabavke štampanih obrazaca za potrebe tekućeg poslovanja RTRS-a, broj 02/21 putem otvorenog postupka javne nabavke za dostavu ponuda, pokrenut objavljivanjem Obavještenja o nabavci, broj 1170-1-1-27-3-4/21 na portalu Agencije za javne nabavke BiH i web stranici JP Radio-televizije Republike Srpske, iz razloga što je jedini ponuđač odustao od sklapanja ugovora.

 

II      

Ova odluka objavljuje se na web stranici JP RTRS www.rtrs.tv , u skpadu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Obrazloženje

 

Кomisija za javnu nabavku, imenovana Odlukom v.d. generalnog direktora br.123/21 od 11.01.2021. godine provela je postupak javne nabavke br. 02/21.

S obzirom da je procijenjena vrijednost nabavke, proveden je otvoreni postupak za dostavu ponuda, sa predviđenom e-Aukcijom.

Obavještenje o nabavci br. 1170-1-1-27-3-4/21 objavljeno je na portalu Agencije za javne nabavke BiH i web stranici Radio-televizije Republike Srpske.

Tenderskom dokumentacijom utvrđeno je da je kriterij za dodjelu ugovora „najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude“, kao i da je rok za podnošenje ponuda bio do 10.02.2021. godine do 12:15 časova.

 

Nakon isteka roka za podnošenje ponuda Кomisija za javnu nabavku konstatovala je da je za LOT 3: Štampa i kovertiranje računa za RTV taksu do 31.12.2021. godine dostavljena jedna ponuda u određenom krajnjem roku i to ponuđača „Preduzeće za poštanski sobraćaj RS“ a.d. Banja Luka sa cijenom ponude 10.560,00 КM bez uračunatog PDV-a.

Кako se za LOT 3: Štampa i kovertiranje računa za RTV taksu do 31.12.2021. godine, sem navedenog ponuđača, nije prijavio ni jedan drugi ponuđač e-Aukcija se okončala na osnovu člana 3. stav 3. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-Aukcije, a ponuđač „Preduzeće za poštanski sobraćaj RS“ a.d. Banja Luka sa cijenom ponude 10.560,00 КM bez uračunatog PDV-a izabran odlukom br 1178/21 od 19.02.2021. za najpovoljnijeg ponuđača za LOT 3: Štampa i kovertiranje računa za RTV taksu do 31.12.2021. godine predmetnog postupka javne nabavke.

 

Ponuđač „Preduzeće za poštanski sobraćaj RS“ a.d. Banja Luka obavjestilo je Ugovorni organ da osustaje od sklapanja ugovora za predmetnu nabavku, a obzirom da je bio i jedini ponuđač Кomisija predlaže v.d. generalnog direktora sljedeće:

• da se LOT 3: Štampa i kovertiranje računa za RTV taksu do 31.12.2021. godine u postupku javne nabavke štampanih obrazaca za potrebe tekućeg poslovanja RTRS-a, , poništi na osnovu člana 69. stav 2. tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH, jer nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku.

 

Cijenjeći gore navedeno, a postupajući po preporuci Кomisije donesena je odluka kao u dispozitivu odluke.

 

PRAVNA POUКA:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, u roku od 10 dana od dana prijema ove Odluke.

Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, koji ne može biti manji od tri, kako bi mogla biti uručena strankama u postupku.

 

DOSTAVLJENO:

1. Odjeljenje komercijalnih poslova

2. Služba RTV takse,

3. Služba pravnih poslova,

4. a/a.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: