(poništenje poziva) Nabavka terenskih policijskih vozila (JPP, JRM)

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 43, 02.06.2014

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 291-1-1-3-155/14
Broj obavještenja o nabavci: 291-1-1-1-141/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog
kantona
Kontakt osoba: Dizdarević Mustafa
Telefon: 032406218
Elektronska po{ta: mupzdk@mupzdk.gov.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Organ uprave
I.2.b. Nivo: Zeničko dobojski kanton
I.2.c. Djelatnost: Javna uprava
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka terenskih policijskih vozila (JPP, JRM).
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka terenskih policijskih vozila (JPP, JRM).
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji.
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
230.000,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
MUP - sjedište.
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Prema ponudi dobavljača.
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
III.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:90,00%
2. Rok isporuke, učešće:5,00%
3. Rok plaćanja, učešće:5,00%
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj kvalificiranih kandidata je manji od 3 (tri) i ne osigurava
stvarnu konkurenciju za planirani ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 27.5.2014.
(C-8274-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: