(poništenje poziva) Nabavka uredskog materijala

Datum objave: 07.09.2016. 08:44 / Izvor: Akta.ba, 07.09.2016.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

VLADA

Stručna služba

 

Broj: 10-236-16/16

Široki Brijeg, 29. kolovoza 2016. godine

 

Na temelju članka 69. stavak (2) točka a) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj: 90/14), u vezi sa Člankom 4. Odluke Vlade Županije Zapadnohercegovačkebroj: 01-357-2/16-38 od 22. travnja 2016. godine, i Preporukom Povjerenstva za javne nabave broj. 10-256-6/16 od 19. kolovoza 2016. godine, u postupku javna nabave tajnik Vlade Županije Zapadnohercegovačke donosi

 

RJEŠENJE

o poništenju postupka javne nabave

 

1. Poništava se postupak javne nabave robe-tonera putem konkurentskog zahtjeva za potrebe Vlade Županije Zapadnohercegovačke, broj obavijesti: 1294-7-1-4-3-6/16 od 27.07.2016. godine.

2. Po konačnosti ovog Rješenja provest će se ponovni postupak javne nabave uredskog materijala.

 

Obrazloženje

Rješenjem broj: 10-147/16 od 4. svibnja 2016. i 10-147-2/16 od 17. lipnja 2016. godine tajnik Vlade Županije Zapadnohercegovačke, pokrenuo jc postupak javne nabave uredskog materijala, sukladno Odluci Vlade Županije Zapadnohercegovačke broj: 01-357-2/16-38 od 22. travnja 2016. godine.

Procijenjena vrijednost nabave uredskog materijala bez PDV-a iznosi 30.000,00 KM a sredstva za navedenu nabavu osigurana su u Proračunu Županije ZapadnohercegovaĆke za 2016. godinu na poziciji 1201000) Vlada 613400 „Nabavka materijala".

Povjerenstvo je dana 19. kolovoza 2016. godine, dostavilo Zapisnik o radu Povjerenstva broj: 10-256-4/16 od II. kolovoza 2016. godine koji se ima smatrati izvještajem o radu povjerenstva a čiji je sastavni dio i zapisnik sa otvaranja ponuda kao i zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.

Također je dostavljena Preporuka o poništenju broj: 10-256-6/16 od 19. kolovoza 2016. godine

Uvidom u navedenu dokumentaciju utvrđeno je slijedeće:

Povjerenstvo za javne nabave, uspostavljeno Pravilnikom broj: 10-191/15 od 01. lipnja 2015. godine (u daljenjem tekstu Povjerenstvo) je sukladno članku 88. Zakona o javnim nabavama dana 27.07.2016. godine, uputilo informaciju na tri adrese i to: Logotip d.o.o. Vaganska 5,88220 Široki Brijeg, s.t.r. Complete, ul. Bana Jelačića 17, 88240 Posušjc , OSVIT- M d.o.o., Put za aluminij bb, 88 000 Mostar za nabavu uredskog materijala. Isto tako po Izvješću o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuditelja tendersku dokumentaciju su preuzeli sljedeći ponuditelji: Nevistic Commerce d.o.o. export-import Tomislavgrad, n-copy d.o.o. Bijeljina, BBS Europe, Infostrim d.o.o., Grafotisak d.o.o., EUROPAPIER - HERCEGTISAK d.o.o., R&S D.O.O. SARAJEVO i HERTRONIC d.o.o.

Također je razvidno daje do isteka roka za prijem ponuda, 11.08.2016. godine do I4:45h po konkurentskom zahtjevu u ovom slučaju nije pristigla niti jedna ponuda.

Shodno navedenom uvjerenja sam da je Povjerenstvo postupalo sukladno Zakonu o javnim nabavama, te dalo Preporuku utemeljenu na činjenicama, pa je pozivajući se na točku a), stavak (2), članka 69. istog Zakona odlučeno kao u izreci Rješenja.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rješenja dozvoljena je Žalba sukladno članku 99. i 101. Zakona o javnoj nabavi („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj: 90/14)

 

Dostaviti:

1. Ponuditeljima

2. a/a

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: