(poništenje poziva) Nabavka usluga angažiranja mašinskih sredstava za rad i fizičke radne snage pri uklanjanju i rušenju bespravno postavljenih i izgrađenih objekata i ruševnih objekata i njihovih dijelova

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 43, 02.06.2014

OPĆINA CENTAR SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 79-1-2-3-127/14
Broj obavještenja o nabavci: 79-1-2-1-125/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Općina Centar Sarajevo
Kontakt osoba: Mirza Islambegović
Telefon: 033562300
Elektronska po{ta: kabinet@centar.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Organ uprave
I.2.b. Nivo: SARAJEVO CENTAR
I.2.c. Djelatnost: Javna uprava
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: do 31.12.2015.
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 100.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Usluge angažiranja mašinskih sredstava za rad i fizičke radne snage
pri uklanjanju i rušenju bespravno postavljenih i izgrađenih
objekata i ruševnih objekata i njihovih dijelova
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
usluge uklanjanja bespravno izgrađenih i postavljenih objekata
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
prema utvrđenim raspoloživim sredstvima budžeta Općine Centar
Sarajevo za 2014. i 2015. godinu
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Sarajevo-Centar
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 22.5.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 2
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
12.006,00 KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
15.609,84 KM
(C-8251-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: