(poništenje poziva) Nabavka usluga izrada tehničke dokumentacije za sanaciju, restauraciju i konzervaciju graditeljske cjeline Konak

Datum objave: 06.03.2017. 11:33 / Izvor: Akta.ba, 03.03.2017.

BOSNA I HERCEGOVINA     

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Broj: 01-16-11-1372-47/16

Dana: 03.03.2017

 

Na osnovu člana člana 100. stav (3) i člana 64. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" broj 39/14) i člana 10. stav (5) i (7] Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine (broj 01-02-1-2093-34/13 od 24.09.2014. godine],a postupajući po nalogu iz Rješenja Ureda za razmatranje žalbi BiH broj jN2-01-07-1-711-7/16 od 26.01.2017 godine i žalbe ponuđača „URBING" doo (grupe ponuđača URBING doo, ARHlPLUS doo I ZAGREBINSPEKT doo) izjavljene protiv Odluke Ugovornog organa Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine broj 01-16-11-1606-27/16 od 05.12.2016. godine, direktor Službe uz saglasnost oba zamjenika direktora donosi:

 

ODLUKU

O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke izrade projekta sanacije,restauracije i konzervacije graditeljske cjeline „Konak", iz razloga propisanih članom 69. stav 3) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Član 2.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Odsjek za finansijsko-materijalne poslove, Odsjek za arhitektonsko-građevinske poslove i Odsjek za elektroniku Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine.

 

Član 3.

Ova Odluka će se dostaviti svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke u skladu sa članom 100. stav 3) Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Član 4.

Odluka o nastavku postupka javne nabavke broj 01-16-11-1372-42/16 od 10.02.2017. godine,stavlja se van snage.

 

 

Obrazloženje

Ured za razmatranje žalbi BiH je aktom broj JN2-01.-07-1-711-7/16 od dana 26.01.2017.godine, donio Rješenje kojim se žalba ponuđača „URBING" doo (grupe ponuđača URBING doo, ARHIPLUS doo I ZAGREBINSPEKT doo) u postupku javne nabavke izrade projekta sanacije, restauracije i konzervacije graditeljske cjeline ,,Konak" kojim se žalba odbija kao neosnovana i kojom se odbija zahtjev za nadoknadu naknade za pokretanje žalbenog postupka.

Na ime donešenog Rješenja, Ugovorni organ je aktom broj 01-16-11-1372-29/16 od dana 06.02.2017. godine poništio postupak javne nabavke izrade projekta sanacije, restauracije i konzervacije graditeljske cjeline „Konak".

Aktom broj 01-16-11-1372-44/16 od dana 21.02.2017. godine sačinjena je Službena zabilješka od strane Predsjedavajuće Komisije za javne nabavke u kojoj je navedeno da Komisija nije imala saznanja iz koje namjenske strukture su sredstva za predmetnu javnu nabavke, te da je s tim u vezi ista dala instrukciju na sastanku dana 07.02.2017. godine da se postupak nastavi u skladu sa Rješenjem URŽ. Imajući u vidu navedeno, dana 10.02.2017. godine donesena je Odluka o nastavku postupka javne nabavke broj 01-16-11-1372-42/16.

Pomenutom službenom zabilješkom konstatovano je i da izrada projekta sanacije,restauracije i konzervacije graditeljske cjeline „Konak" nije višegodišnji kapitalni projekat, već su sredstva bila obezbjeđena prestruktuiranjem budžeta Službe za 2016. godinu, te da u budžetu za 2017. godinu nisu predviđena sredstva za predmetni projekat

S tim u vezi, a prema konačno ispravno utvrđenom činjeničnom stanju, Ugovorni organ stavlja van snage Odluku o nastavku postupka javne nabavke i poništava postupak nabavke izrade projektne dokumentacije sanacije rezidencijalnog objekta „Konak" pa poštujući razloge propisane članom 69. stav 3) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, odnosno iz drugih dokazanih razloga koji su izvan kontrole Ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke. Ugovorni organ je riješio u dispozitivu ove Odluke.

 

PRAVNA POUKA:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi putem ugovornog organa u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

 

 

DIREKTOR

Siniša Perković

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: