(poništenje poziva) Nabavka usluga izrade analize finansijskog položaja privrednih društava u agrarnom sektoru Republike Srpske

Datum objave: 16.09.2016. 11:20 / Izvor: Akta.ba, 14.09.2016.

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

 

Broj:12.02.1-052-6589/16

Datum,14.09.2016.

 

Na osnovu člana 82. stav 2. Zakona o republičkoj upravi(“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 i 121/12,) čl.69. stav 3. i 70.st.1, 4 i 6.Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“,broj:39/14), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, d o n o s i

 

R J E Š E Nj E

o poništenju postupka javne nabavke usluge izrada Analize finansijskog položaja privrednih društava u agrarnom sektoru Republike Srpske

 

1. Poništava se postupak javne nabavke usluge izrada Analize finansijskog položaja privrednih društava u agrarnom sektoru Republike Srpske, za koju je Obavještenje o nabavci broj: 1009-7-2-10-3-39/16, objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 18.08.2016.godine.

2. Postupak javne nabavke iz tačke 1. ovog rješenja poništava se zbog drugih dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke.

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, i objaviće se na internet stranici Ministarstva i dostaviti ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke usluge izrada Analize finansijskog položaja privrednih društava u agrarnom sektoru Republike Srpske, pokrenut je Rješenjem o pokretanju postupka broj:12.02.1-052-5938/16 od 17.08.2016.godine.

Javna nabavka provedena je putem konkurentskog postupka.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je do 10.000,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj:1009-7-2-10-3-39/16, objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 18.08.2016.godine.

U toku postupka Komisija je informisana da operativnim budžetom za navedene namjene nisu odobrena sredstva u budžetom za 2016.godinu odobrenom iznosu, te da se zbog toga primjenom odredbi Zakona o izvršenju budžeta, ne smiju stvarati obaveze za koje ne postoje raspoloživa-operativna sredstva.

Na osnovu navedenih činjenica Komisija je utvrdila postojanje razloga koji su van kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke, čime su se stekli zakonski uslovi za poništavanje postupka javne nabavke, što je i predložila ministru u svom izvještaju o radu od 06.09.2016.godine.

Na osnovu navedenih činjenica, u skladu sa čl.69. stav 3. i 70.st.1, 4 i 6.Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“,broj:39/14), doneseno je rješenje kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Kancelariji za razmatranje žalbi BiH, putem ovog Ministarstva, u roku od 10 dana od dana prijema istog.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: