(poništenje poziva) Nabavka usluga izrade glavnog projekta zone sporta i rekreacije u gradskom središtu Kiseljaka

Datum objave: 12.02.2021. 14:04 / Izvor: Akta.ba, 10.02.2021.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton

OPĆINA KISELJAK

NAČELNIK OPĆINE KISELJAK

Broj: 01-19-2938/20 Kiseljak, 10.2.2021. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama („Sl.glasnik BiH“, broj 39/14), te Rješenja ureda za razmatranje žalbi broj: JN2-03-07-1-3774-8/20 od 28.1.2021. godine u postupku javne nabave usluga- Izrada glavnog projekta zone sporta i rekreacije u gradskom središtu Kiseljaka, Načelnik općine donosi:

ODLUKU

O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE

Članak 1.

PONIŠTAVA SE postupak javne nabave usluga- Izrada glavnog projekta zone sporta i rekreacije u gradskom središtu Kiseljaka, na temelju Rješenja ureda za razmatranje žalbi broj JN2-03-07-1-3774-8/20 od 28.1.2021. godine.

Članak 2.

Poništava se cjelokupna tenderska dokumentacija, zajedno sa Obavijesti o nabavi broj: 57-7-2-105-3-51/20 od 8.12.2020. godine.

Članak 3

Ova Odluka objavit će se na web-stranici www.opcina-kiseljak.org, istovremeno s upućivanjem Odluke ponuditeljima koji su preuzeli tendersku dokumentaciju. 

 

Obrazloženje

Postupak javne nabave pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabave usluga: Izrada glavnog projekta zone sporta i rekreacije u gradskom središtu Kiseljaka, broj: 01-19-2938/20 od 3.12.2020. godine.

Javna nabava roba je provedena konkurentskim zahtjevom za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost predmetne javne nabave bez PDV-a iznosi 17.500,00 KM.

Obavijest o nabavi broj: 57-7-2-105-3-51/20 objavljena je na Portalu javnih nabava 8.12.2020. godine.

Istog dana Poziv za dostavu ponuda upućen je na tri adrese.

U roku za preuzimanje tenderske dokumentacije, sa Portala javnih nabava, tendersku dokumentaciju je preuzelo 28 ponuditelja.

Povjerenstvo za javnu nabavu usluga- Izrada glavnog projekta zone sporta i rekreacije u gradskom središtu Kiseljaka, imenovano je Rješenjem broj: 01-04-22/20 od 3.1.2020. godine.

Na tendersku dokumentaciju, nezadovoljan istom, zainteresirani ponuditelj "NAFTACO" d.o.o. Banja Luka je uložio blagovremenu, dopuštenu i od ovlaštene osobe izjavljenu žalbu od 16.12.2020. godine, koja je na protokol ugovornog tijela zaprimljena dana 21.12.2020. godine.

U svojim navodima žalitelj pobija tendersku dokumentaciju predmetnog postupka, navodeći daje ugovorno tijelo dužno utvrditi minimum kvalifikacijskih uvjeta za ponuditelje, te da postavljeni uvjeti moraju biti jasni i precizni, a sve u vezi točke 13. tenderske dokumentacije- tehnička i profesionalna sposobnost.

U navedenoj točki tenderske dokumentacije žalitelj navodi da nije jasno preciziran pojam "ovlaštenih arhitekata", kao i postavljeni uvjet po pitanju Popisa glavnih projekata u prethodne tri godine, pored kojeg se traži i daje ponuditelj, koji bude najpovoljniji u predmetnom postupku javne nabave, dužan dostaviti potvrdu/e o urednom ispunjenju ugovora, a koji je postavljen suprotno članku 48. stavak (2) ZJN.

Ugovorno tijelo je, postupajući povodom žalbe, obustavilo predmetni postupak, proslijedilo navedenu žalbu URŽ-u sa svojim izjašnjenjem o navodima žalbe, kao i potpunu dokumentaciju vezanu za predmetni postupak.

Dana 1.2.2021. godine ugovorno tijelo je zaprimilo Rješenje ureda za razmatranje žalbi broj: JN2-03-07-1 -3744-8/20 od 28.1.2021. godine, kojim se usvaja žalba ponuditelja "NAFTACO" d.o.o. Banja Luka, i poništava cjelokpna tenderska dokumentacija, zajedno sa obavijesti o nabavi. 

Sukladno Rješenju ureda za razmatranje žalbi broj: JN2-03-07-1-3744-8/20 od 28.1.2021. poništava se tenderska dokumentacija za nabavu usluga: Izrada glavnog projekta zone sporta i rekreacije u gradskom središtu Kiseljaka, zajedno sa Obavijesti o nabavi broj: 57-7-2-105-3-51 /20 od 8.12.2021. godine.

Na temelju svega navedenog, sukladno Zakonu o javnim nabavama (,,S1.glasnik BiH“, broj 39/14), odlučeno je kao u dispozitivu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se ulaže Ugovornom tijelu Općini Kiseljak u pisanom obliku u dovoljnom broju primjeraka, koji nikako ne može biti manji od 3 (tri), izravno na protokol ili putem preporučene pošte, sukladno članku 99. Zakona o javnim nabavama.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: