(poništenje poziva) Nabavka usluga izrade i opravke gibnjeva

Datum objave: 11.08.2016. 08:47 / Izvor: Akta.ba, 10.08.2016.

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. SARAJEVO

 

Izvod broj: KZ 52/16

Sarajevo, 10.08.2016.godine

 

Na osnovu člana 69. siav 2. tačka a) i člana 70. stav 1. 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama (SI. glasnik BiH br. 39/14). i člana 41. Statuta preduzeću, na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: K/ 52/16 od 26.07.2016. godine, u postupku javne nabavke br. KZ 52/16 ' Izrada i opravka gibnjeva" donosi se :

 

 

 

ODLUKA

o poništenju postupku javne nabavke

 

Član 1.

 

Poništava s postupak javne nabavke broj KZ 52/16 za nabavku usluga : "Izrada i opravka gibnjeva" iz razloga sto nije dostavljena nijedna ponuda u odredenom krajnjem roku a sve u skladu sa odredbama člana 69. stav 2. tačka a) ZJN.

 

Član 2.

 

Ova odluka objavit će se na web stanici: www.viksa.ba, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama a stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: KZ 52/16 od 28.06.2016. godine.

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 6.500,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 247-7-2-117-3-114/16 je poslato na objavljivanje na Portal javnih nabavki dana 04.07.2016. godine.

 

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem br. 207/15 od 16.11.20 i 5.g., dopunskim Rješenjem članova komisije broj KZ 52/16-1 od 28.06.2016. godine i RjeSenjem broj 181/16 od 07.07.2016. godine.

 

Komisija za javnu nabavku jc dana 01.08.20l6.g. dostavila Preporuku o poništenju postupka javne nabavke usluga: "Izrada i opravka gibnjeva" - tender broj KZ 52/16.

 

Komisija za javnu nabavku je sačinila odgovarajuće zapisnike u kojima je utvrđeno sljedeće: - Da nije dostavljena nijedna ponuda u odredenom krajnjem roku, čime su se slekli zakonski udovi za poništavanje postupka javne nabavke.

 

Iz gore navedenih razloga, primjenom člana 69. stav 2. tačka a) ZJN, donesena je Odluka o poništenju postupka kao u članu 1. ove odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjavili žalba, najkasnije u roku od 5 (p«i) dana od dana prijema ove odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: