(poništenje poziva) Nabavka usluga izrade projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja u cilju zahvatanja podzemne vode za naselja općine Sapna

Datum objave: 26.08.2016. 08:32 / Izvor: Akta.ba, 25.08.2016.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA SAPNA

Općinski načelnik

 

Broj:01 -23-1315-6/16

Datum:25.08.2016.godine

 

Na osnovu člana 70. stav 1., 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Sapna ("Službeni glasnik Općine Sapna", broj: 6/07, 8/09 i 3/12), i Rješenja Ureda za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine broj:JN2-03-07-1- 716-7/16 od 18.08.2016.godine, u postupku javne nabavke usluga „Izrada projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja u cilju zahvatanja podzemne vode za naselja općine Sapna", Općinski načelnik, donosi

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke

 

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke usluga za izradu Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja u cilju zahvatanja podzemne vode za naselja općine Sapna.

 

Član 2.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se Služba za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove.

 

Član 3.

Ova Odluka objaviće se na web stranici Općine Sapna www.opcinasapna.ba  istovremeno sa upućivanjem iste ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. i 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke usluga za izradu Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja područja Općine Sapna, broj:01 -23-1315/16 od 10.06.2016.godine.

Javna nabavka je pokrenuta putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je:37.606,80 KM (slovima:tridesetsedam hiljadašeststotinašest i 80/100 konvertibilnihmaraka).

Obavještenje o nabavci broj:606-7-2-23-3-9/16 poslato je na objavljivanje dana 20.06.2016. godine i isti dan je objavljeno na Portalu javnih nabavki.

U toku postupka javne nabavke izjavljena je žalba na Tendersku dokumentaciju, Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, o čemu su obaviješteni svi ponuđači koji su preuzeli Tendersku dokumentaciju.

Ured za razmatranje žalbi BiH, Filijala Mostar, je dana 18.08.2016.godine donio Rješenje, broj:JN2-03-07-1-716-7/16, kojim je usvojio žalbu žalitelja i poništio Tendersku dokumentaciju predmetnog postupka sa Obavještenjem o nabavci broj:606-7-2-23-3-9/16 od 20.06.2016.godine.

Na osnovu naprijed navedenog, uz primjenu člana 70. stav 1., 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke. 

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od pet dana od dana prijema odluke. Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštom i ista se podnosi u najmanje tri primjerka. Naknada za žalbu propisana je članom 108. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: