(poništenje poziva) Nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije glavnih projekata i izrada detaljnih hidrogeoloških istraživanja na izvorištu u Laktašima

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 43, 02.06.2014

OPŠTINA LAKTAŠI
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 34-1-2-3-57/14
Broj obavještenja o nabavci: 34-1-2-1-53/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Opština Laktaši
Kontakt osoba: Dragana Kovačević
Telefon: 051334248
Elektronska po{ta: drakov@teol.net
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo vlasti i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Organ uprave
I.2.b. Nivo: LAKTAŠI
I.2.c. Djelatnost: Javna uprava
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Da
II2.a. Broj lotova: 7
II.2.b. Poništava se: Više lotova
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 2, 7
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada tehničke dokumentacije
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izrada tehničke dokumentacije glavnih projekata i izrada
detaljnih hidrogeoloških istraživanja na izvorištu u
Laktašima
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada tehničke dokumentacije glavnog projekta
eksploatacionog bunara, istražno-eksploatacionog bunara,
hidromašinske i elektro opreme na bunarevima, spajanje sa
potisnim cjevovodom bunara, kao i automatizacija cijelog
izvorišta i umrežavanje, povezivanje svih bunara u centar za
daljinsko upravljanje
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Izrada tehničke dokumentacije glavnog projekta (projekti za
izvođenje) eksploatacionog bunra BM-3, istražnoeksploata-
cionog bunara BM-4, hidromašinske i elektro opreme na
bunarevima BM-2, BM-3 i BM-4, spajanje sa potisnim cjevovodom
bunareva BM-2, BM-3 i BM-4, kao i automatizacija cijelog
izvorišta i umrežavanje, povezivanjem svih bunara u centar za
daljinsko upravljanje na izvorištu Maglajani, broj: 06-404-43/14
II. Ukupna količina ili obim ugovora
1 tehnička dokumentacija
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
17.094,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
maksimalno 45 dana
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Laktaši
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 15.5.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 1
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najnižoj /najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:14.500,00
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
14.500,00
ANEKS E
Broj lota koji se poništava: 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Izrada projekta hidrogeoloških istraživanja na izvorištu u
Laktašima
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Izrada projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja na
izvorištu u Laktašima za potrebe povećanja kapaciteta
izvorišta, broj: 06-404-48/14
II. Ukupna količina ili obim ugovora
1 lokacija
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
21.367,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
maksimalno 45 dana
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Laktaši
OdjeljakIV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 15.5.2014.
V.2. Broj primljenih ponuda: 2
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 2
V.4. Informacije o najnižoj /najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM:5.400,00
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM:
7.850,00
(C-8593-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: