(poništenje poziva) Nabavka usluga nadzora nad radovima za izgradnju 3 višestambena objekta u gradovima/općinama Zenica (62 stan); Tuzla (20 stanova) i Olovo (16 stanova) u okviru Regionalnog stambenog projekta - lot 2

Datum objave: 16.09.2016. 11:49 / Izvor: Akta.ba, 15.09.2016.

Broj: 04-36-1-134-6746/13

Sarajevo,02.09.2016. godine

 

Na osnovu člana 70. stav (1) i (4) Zakona 0 javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH", broj: 39/14) i Rješenja 0 ovlaštenju federalnog ministra raseljenih osoba i izbjeglica, broj: 04-36-1-134-26/13 od 20.09.2013. godine, a na Preporuku Komisije za javne nabavke imenovane Rješenjem br: 04-36-134-6607/13 od 28.07.2016, i člana 69. stav (3) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“, broj: 39/14), Projekt Menadžer donosi.

 

ODLUKU

O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ZA LOT-2

 

I

Poništava se otvoreni postupak javne nabavke za LOT-2 - Nabavka usluge nadzora nad izgradnjom višestambenog objekta u Gradu Tuzla (20 stanova) u okviru BH Pod-projekta, komponente 3, Regionalnog stambenog projekta, evidencijski broj nabavke: 04-36-134 - 6605 /13 od 27.07.2016.godine I broj obavještenja 0 nabavci sa portala javnih nabavki: 668-1-2-41-3-38/16 od 29.07.2016.godine.

 

II

Ova odluka stupa na snagu danom donešenja i dostavit će se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BIH“, broj: 39/14).

 

III

Ova odluka objaviti će se na web-stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica www.fmroi.qov.ba. shodno članu 70. stav (6) Zakona 0 javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BIH“, broj: 39/14).

 

Obrazloženje

Otvoreni postupak za dostavu ponuda za nabavku usluga nadzora Lot 2: Nabavka usluge nadzora nad izgradnjom višestambenog objekta u Gradu Tuzla (20 stanova) u okviru BH3 Pod-projekta, komponente 3, Regionalnog stambenog projekta -RSP, pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka broj: 04-36-134-6605/13 od godine. Odabrani postupak je otvoreni postupak, koji je objavljen na Portalu javnih nabavki godine pod brojem: 668-1-2-41-3-38/16, procijenjena vrijednost javne nabavke za Lot 2, bez uključenog PDV-a je 9.199,00 KM.

U ostavljenom roku za dostavu ponuda za LOT-2 pristigle su dvije ponude i to: INDUSTROPROJEKT AD PRIJEDOR i INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO “IG” doo BANJA LUKA.

Komisija za javne nabavke imenovana rješenjem Projekt Menadžera broj: 04-36-134 - 6607 /13 od 28.07.2016. godine, izvršila je dana 19.08.2016.godine u 10:30 sati javno otvaranje ponuda o čemu je je sačinila Zapisnik 0 zaprimanju ponuda i Zapisnik sa otvaranja ponuda i iste proslijedila svim ponuđačima-učesnicima postupka putem faksa.

Komisija je na zatvorenoj sjednici izvršila provjeru formalne ispravnosti sadržaja pristiglih ponuda, te Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda od 30.08.2016.godine ustanovila da dostavljene ponude oblikom i sadržajem odgovaraju traženim uslovima iz tenderske dokumentacije, odnosno da su obadvije ponude formalno ispravne.

Također, komisija je na zatvorenoj sjednici izvršila provjeru tehničke ispravnosti pristiglih ponuda gdje je nakon analize i provjere sadržaja i validnosti priložene dokumentacije na osnovu uslova i zahtjeva iz tenderske dokumentacije i potpunosti ponude konstatovala da su dostavljene ponude ispunjavaju tehničke uslove propisane tenderskom dokumentacijom za LOT 2.

 

Iz Zapisnikao pregledu i ocjeni ponuda od 30.08.2016.godine koji je sastavni dio ove Odluke vidljivo je da su se na predmetnom lotu prijavila dva ponuđača koje su ponudili identične cijene za realizaciju usluga predmetne javne nabavke.

Uzimajući u obzir navedeno odnosno uzimajući u vidu činjenicu da pristigle ponude za LOT-2 u ovom postupku javne nabavke imaju identične cijene, te se ne može na osnovu kriterija najniže cijene dati prednost niti jednoj ponudi, ne postoji mogućnost dodjele ugovora jer bi došlo do povrede jednog od osnovnih principa javne nabavke, principa „jednakog tretmana" ponuda, te je primjenom člana 69. stav (3), Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BIH“, broj 39/14) odlučeno kao u dispozitivu ove Odluke

 

Pouka o pravnom liieku:

Protiv ove Odluke svaki od ponuđača koji je učestvovao u postupku nabavke može izjaviti žalbu Ugovornom organu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke, na način propisan Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BIH“, broj 39/14).

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: