(poništenje poziva) Nabavka usluga održavanja klima uređaja instaliranih u centru za obradu podataka Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine marke Climaveneta, York i Samsung

Datum objave: 05.09.2016. 12:33 / Izvor: Akta.ba, 05.09.2016.

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka d) i 70. stav (4) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", br. 39/14) i člana 26. Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", br. 55/13, 96/13, 46/14, 61/14, 78/14, 27/15 i 46/15), na preporuku Komisije za javne nabavke od 28.07.2016. godine, direktor Sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, donosi

 

ODLUKU

o poništenju konkurentskog postupka

 

Član 1. (Predmet odluke)

Poništava se konkurentski postupak za nabavku usluga održavanja klima uređaja instaliranih u centru za obradu podataka Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine marke Climaveneta, York i Samsung.

 

Član 2. (Razlog poništenja)

Predmetni postupak se poništava budući da nije primljena niti jedna prihvatljiva ponuda.

 

Član 3. (Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je provelo konkurentski postupak nabavke usluga održavanja klima uređaja instaliranih u Centru za obradu podataka Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine marke Climaveneta, York i Samsung. Obavještenje o nabavci broj 172-7-2-119-3-27/16 objavljeno dana 18.07.2016. godine na web portalu javnih nabavki. U predviđenom roku za dostavljanje ponuda primljena je ponuda ponuđača Acing d.o.o. Sarajevo. Komisija za nabavke, imenovana Rješenjem br.: 05-16-4-159-1/16 od 13.01.2016. godine i 05-16-4-159-4/16 od 06.06.2016. godine, je izvršila je pregled i ocjenu ponuda (Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 05-16-4-2106-6/16 od 28.07.2016. godine je u prilogu ove odluke) i uputila preporuku direktoru Sekretarijata za poništenje predmetnog postupka.

Uzimajući u obzir navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku

Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine putem Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u pisanoj formi u tri primjerka neposredno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom u roku od pet dana od dana prijema ove odluke.

 

Broj: 05-16-4-2106-7/16

Sarajevo, 03.08.2016. godine

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: