(poništenje poziva) Nabavka usluga registracije i osiguranja motornih vozila

Datum objave: 08.09.2016. 13:11 / Izvor: Akta.ba, 08.09.2016.

Broj: JN1-1-4-16-3-9-51/16

Banja Luka, 02. septembar 2016. godine

 

Na osnovu člana 69. stav (3) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" , broj 39/14), a u skladu sa Rješenjem Ureda za razmatranje žalbi broj:JN2-01-07.1 - 422 -6/16 od 17.08.2016. godine, u postupku javne nabavke usluga - pružanje usluga registarcije i osiguranja motornih vozila Direkcije za civilno vazduhoplovstvo, generalni direktor Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine, donosi

 

ODLUKU

 o poništenju postupka javne nabavke

 

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke usluga registracije i osiguranja službenih vozila Direkcije za civilno vazduhoplovstvo, a u skladu sa Rješenjem Ureda za razmatranje žalbi broj:JN2-01-07.1-422-6/16 od 17.08.2016. godine.

 

Član 2.

Ova Odluka objavit će se na web stranici Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine, te dostaviti ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e nj e

Na tendersku dokumentaciju, broj nabavke JN1-1-4-16-3-9/16 - konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku usluga registracije i osiguranja motornih vozila Direkcije za civilno vazduhoplovstvo, obavještenje o nabavci broj:3-7-2-8-3-6/16, ponuđač DUNAV OSIGURANJE izjavio je žalbu, koja je zajedno sa pratećom dokumentacijom i izjašnjenjem dostavljena Uredu za razmatranje žalbi.

Rješenjem Ureda za razmatranje žalbi broj:JN2-01-0 žalba je usvojena, a postupak javne nabavke u cjelo rješeno kao u članu 1. ove odluke.

 

Dostavljeno:

- Ponuđačima

- a/a.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: