(poništenje poziva) Nabavka usluga revizije glavnih projekata za izgradnju višestambenih objekta u općinama: Čapljina (30 stanova), Kladanj (9 stanova i 10 stanova), Zavidovići (16 stanova), Vogošća (27 stanova), Ključ (9 stanova) i Orašje (25 stanova), Lot 5

Datum objave: 18.09.2019. 09:45 / Izvor: Akta.ba, 02.09.2019.

Bosna i Hercegovina      

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE     

FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH          

OSOBA I IZBJEGLICA    

REGIONALNI STAMBENI PROGRAM-RSP

 

Broj: 04-36-1-134-9191-4/13

Datum: 02.09.2019. godine

 

Na osnovu člana 70. stav (1) i (3) Zakona o javnim nabavkama - u daljem tekstu: Zakon („Službeni glasnik BIH", broj: 39/14) i Rješenja o ovlaštenju federalnog ministra raseljenih osoba i izbjeglica, broj: 04- 36-1-134-8551/13 od 02.07.2018. godine, a na Preporuku Komisije za javne nabavke, imenovane Rješenjem, broj:04-36-1 -134-9151 -2/13 od 30.07.2019. godine, Projekt Menadžer donosi

 

ODLUKU O PONIŠTENJU POSTUPKA Revizija glavnog projekta za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta u općini Ključ (9 stanova), u okviru Regionalnog stambenog projekta - RSP, BiH2 Pod-projekta,02/19-RSP BiH2

LOT 5

 

I

Poništava se postupak javne nabavke za Reviziju glavnog projekta za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta u općini Ključ (9 stanova), u okviru Regionalnog stambenog projekta - RSP, u skladu sa članom 69. stav (2) tačka d) ZJN, jer je primljena ponuda za Lot 5 odbijena kao neprihvatljiva obzirom da ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije za predmetnu nabavku.

 

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na web stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona.

 

Obrazloženje

Postupak nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka nabavke, broj: 04-36-1-134- 9151/13 od 29.07.2019. godine. Predmet nabavke podijeljen je na 6 LOT-ova. Ukupna procijenjena vrijednost nabavke iznosila je 18.483,00 KM. Procijenjena vrijednost nabavke za LOT 5 iznosila je 1.320,00 KM i predviđena je Planom javnih nabavki za 2019. godinu u okviru Regionalnog stambenog programa, pod rednim brojem 02/19-RSP BiH2 Pod-projekta.

Obavijest o nabavci, broj: 668-7-2-55-3- 59/19 poslana je na objavu 30.07.2019. godine, te je zajedno sa tenderskom dokumentacijom istog dana objavljena na portalu javnih nabavki.

Komisija za javne nabavke, imenovana Rješenjem, broj: 04-36-1-134-9151-2/13 od 30.07.2019. godine dostavila je Projekt menadžeru Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za Lot 5, broj: 04-36-1-134- 9186-4/13 od 21.08.2019.godine zajedno sa Preporukom da se donese Odluka o poništenju postupka, za predmetnu nabavku.

S obzirom na to da dostavljena ponuda za Lot 5 ne ispunjava uslove za predmetnu nabavku u skladu sa razlozima navedenim u priloženom zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, ponuda je odbijena kao neprihvatljiva te su ispunjeni su uslovi za poništenje predmetnog postupka nabavke, u skladu sa članom 69. stav (2) tačka d) Zakona.

Uzimajući u obzir naprijed navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ove Odluke, može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugovornog organa Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom, u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: