(poništenje poziva) Nabavka usluga servisiranja mopeda u garantnom roku marke Peugeot sa područja RJ Brčko, RJ Bijeljina i RJ Zvornik i RJ Doboj, RJ Trebinje i RJ Foča

Datum objave: 12.08.2016. 09:19 / Izvor: Akta.ba, 09.08.2016.

PREDUZEĆE ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ

REPUBLIKE SRPSKE A. D. BANJA LUKA

UPRAVA PREDUZEĆA

 

Broj: 1.-1614/16-1

Dana: 05.08.2016.godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1), (3) i (6) ZJN BiH (SI. glasnik BiH 39/14 i SI. glasnik RS 38/14), člana 50. stav 1. tačka n. Statuta Preduzeća za poštanski saobraćaj RS, A.D. Banja Luka (Prečišćen tekst), člana 38. stav 3. Pravilnika o javnim nabavkama, člana 21. Poslovnika o radu Uprave Preduzeća i Zapisnika poslije dostavljanja konačne ponude broj: 3/2.9 -1614/16-1 od 01.08.2016. godine, Uprava Preduzeća, na svojoj 13. sjednici održanoj dana, 05.08.2016. godine, donosi slijedeću:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

U predmetu javne nabavke "Servisiranje 45 mopeda marke „PEUGEOT" tip „KISBEE" u garantnom roku" prihvata se Zapisnik sa pregovaračkog postupka poslije dostavljanja konačne ponude broj: 1.2/9 -1614/16-1 od 01.08.2016. godine, nakon provedenog pregovaračkog postupka bez objave pokrenutog u skladu sa članom 21. stav (1) tačka c) i članom 28. ZJN BiH.

 

1) Planirani ugovor za Lot 1 - Servisiranje mopeda marke „PEUGEOT" tip „KISBEE" u garantnom roku sa područja RJ Banja Luka, RJ PSC Banja Luka i RJ Prijedor, se dodjeljuje ponuđaču „VERANO MOTORS" d.o.o. Banjaluka, jer je ovaj ponuđač ponudio najnižu cijenu ponude u iznosu od 7.736,85 KM bez PDV-a.

2) Postupak dodjele ugovora za Lot 2 - Servisiranje mopeda marke „PEUGEOT" tip „KISBEE" u garantnom roku sa područja RJ Brčko, RJ Bijeljina i RJ Zvornik i Lot 3 - Servisiranje mopeda marke „PEUGEOT" tip „KISBEE" u garantnom roku sa područja RJ Doboj, RJ Trebinje i RJ Foča, se poništava na osnovu člana 69) stava (2) tačke a) Zakona o javnim nabavkama BIH, jer nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku, i postupak za gore navedena dva Lota će se ponoviti u skladu sa odredbama istog Zakona

 

II

Prijedlog Ugovora u ovoj predmetnoj nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču, u skladu sa članom 72. ZJN BiH.

 

III

Ova Odluka se objavljuje na internet sajtu Pošta Srpske i istovremeno se upućuje ponuđačima koji su učestvovali u postupku predmetne nabavke.

 

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a za realizaciju iste zadužuje se Služba za logistiku.

 

Obrazloženje:

Na osnovu Odluke Uprave Preduzeća broj: 1-1614/16-1 od dana 07.07.2016. godine, pokrenut je pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja za javnu nabavku u predmetu "Servisiranje 45 mopeda marke „PEUGEOT" tip „KISBEE" u garantnom roku".

Procijenjena vrijednost nabavke je: 13.000,00 KM bez PDV-a i to:

- Lot 1 - usluga servisiranja mopeda u garantnom roku marke „PEUGEOT" sa područja RJ Banja Luka, RJ PSC Banja Luka i RJ Prijedor" - vrijednost do 7.800,00 KM bez PDV-a;

- Lot 2 - usluga servisiranja mopeda u garantnom roku marke „PEUGEOT" sa područja RJ Brčko, RJ Bijeljina i RJ Zvornik" - vrijednost do 3.177,00 KM bez PDV-a;

- Lot 3 - usluga servisiranja mopeda u garantnom roku marke „PEUGEOT" sa područja RJ Doboj, RJ Trebinje i RJ Foča" - vrijednost do 2.023,00 KM bez PDV-a.

- U skladu sa članom 21. stavom (1) tačkom c) ZJN BiH, Služba za logistiku je dana 15.07.2016. godine, uputila poziv za učešće u pregovaračkom postupku sljedećim ponuđačima:

 

za Lot 1 ponuđaču „VERANO MOTORS" d.o.o. Banjaluka, za Lot 2 ponuđaču „NEŠKOVIĆ" d.o.o. Bijeljina i za Lot 3 ponuđaču „NOVOPROM" d.o.o. Doboj.

 

Istog dana nadležna Služba je objavila poziv za dostavljanje ponuda na zvaničnom sajtu Preduzeća. Rok za dostavljanje kvalifikacionih dokumenata (I faza pregovaračkog postupka) je 22.07.2016. u 13 časova.

 

Na ovaj poziv odazvao se 1 ponuđač - „VERANO MOTORS" d.o.o. Banjaluka za Lot 1 i u roku dostavio tražene dokaze.

 

Za Lot 2 i Lot 3 se nije odazvao nijedan ponuđač.

 

Za vođenje pregovaračkog postupka, Rješenjem Direktora Ugovornog organa broj: 1.-1614/16-1 od 20.07.2016. godine, imenovana je Komisija za odabir ponuđača.

 

Komisija se sastala dana 22.07.2016. godine u 13,00 časova i konstatovala da je ponuda uredno zapakovana i da je stigla na vrijeme.

 

Članovi Komisije su pregovarali o tehničkim, pravnim i ekonomskim aspektima predmetne nabavke. Na osnovu pregovora Komisija je došla do slijedećih saznanja:

- Da ponuđač ima tehničke mogućnosti da izvrši predmetnu nabavku,

 - Da će ponuđač u roku izvršiti predmetnu nabavku.

 

Za lot 1 - usluga servisiranja mopeda u garantnom roku marke „PEUGEOT" sa područja RJ Banja Luka, RJ PSC Banja Luka i RJ Prijedor"

Ponuđač je ponudio sljedeće komercijalne uslove: „VERANO MOTORS" d.o.o. Banjaluka

Ukupna cijena bez PDV-a - 7.736,85 KM

Rok za izvršenje usluge je maksimalno 3 dana od prijema narudžbenice (odredio Ugovorni organ) - 3 dana

Plaćanje izvršenih usluga je minimalno 30 dana od dana prijema fakture (odredio Ugovorni organ) -30 dana.

Procijenjena vrijednost nabavke za Lot 1 iznosi: 7.800,00 KM bez PDV-a.

 

Nakon prihvatanja Zapisnika sa pregovaračkog postupka poslije dostavljanja inicijalne ponude od strane Ugovornog organa, nadležna služba je, u skladu sa članom 21. stavom (1) tačkom c) ZJN BiH, dopisom broj: 1/2.9-1614/16-1 dana 27.07.2016. godine uputila poziv za dostavljanje konačne ponude kandidatu „VERANO MOTORS" d.o.o. Banja Luka, zakazanom za 01.08.2016. godine u 12 časova.

 

Komisija se sastala 01.08.2016. god. u 12 časova i pristupila otvaranju ponude. Prilikom otvaranja ponude Komisija je konstatovala da je ponuda uredno zapakovana, zapečaćena i blagovremeno stigla na Protokol Preduzeća.

 

Ponuđač je ponudio sljedeće komercijalne uslove:

„VERANO MOTORS" d.o.o. Banjaluka

Ukupna cijena bez PDV-a - 7.736,85 KM

Rok za izvršenje usluge je maksimalno 3 dana od prijema narudžbenice (odredio Ugovorni organ) - 3 dana

Plaćanje izvršenih usluga je minimalno 30 dana od dana prijema fakture (odredio Ugovorni organ) - 30 dana.

Procijenjena vrijednost nabavke za Lot 1 iznosi: 7.800,00 KM bez PDV-a.

 

Komisija za nabavku je konstatovala da ponuđač ispunjava sve kvalifikacione uslove u skladu sa ZJN BiH, kao i tehničke uslove tražene od strane ugovornog organa, te u ovom predmetu javne nabavke daje Upravi Preduzeća PREPORUKU:

1) za Lot 1 - usluga servisiranja mopeda u garantnom roku marke „PEUGEOT" sa područja RJ Banja Luka, RJ PSC Banja Luka i RJ Prijedor", da se na osnovu člana 64. stava (1) tačke b) ZJN BiH dodijeli ugovor ponuđaču „VERANO MOTORS" d.o.o. Banjaluka, jer je ovaj ponuđač ponudio najnižu cijenu ponude u iznosu od 7.736,85 KM bez PDV-a.

2) za Lot 2 - usluga servisiranja mopeda u garantnom roku marke „PEUGEOT" sa područja RJ Brčko, RJ Bijeljina i RJ Zvornik", da se postupak nabavke poništi na osnovu člana 69. stava (2) tačke a) Zakona o javnim nabavkama BIH, jer nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku, i da se ponovi poziv za dostavljanje ponuda u skladu sa ZJN BiH.

3) za Lot 3 - usluga servisiranja mopeda u garantnom roku marke „PEUGEOT" sa područja RJ Doboj, RJ Trebinje i RJ Foča", da se postupak nabavke poništi na osnovu člana 69. stava (2) tačke a) Zakona o javnim nabavkama BIH, jer nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku, i da se ponovi poziv za dostavljanje ponuda u skladu sa ZJN BiH.

 

Uprava Preduzeća je utvrdila da je Komisija pravilno provela postupak ove javne nabavke, da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa ZJN BiH, podzakonskim aktima i internim aktima , te je prihvatila prijedlog odluke Komisije i primjenom članova 64. stav (1) tačka b) i 69. stava (2) tačke a) ZJN BiH, odlučla kao stoje precizirano u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Ukoliko ponuđač smatra da je ugovorni organ u toku vođenja predmetnog postupka povrijedio odredbe ZJN BiH, ima pravo da Ugovornom organu podnese Žalbu u pisanoj formi direktno ili preporučenom pošiljkom, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: