(poništenje poziva) Nabavka usluga servisiranja vozila: Škoda, Toyota, Opel, Audi, VW Passat

Datum objave: 13.09.2016. 09:54 / Izvor: Akta.ba, 06.09.2016.

Broj: 09-3-02-1634-2/16

Sarajevo, 06.09.2016. godine

 

Na osnovu člana 69. stav (1) tačka b) i člana 70. st. (1), (2), (4) i (6), Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj 39/14), a u vezi sa članom 5. stav (2) tačka f) Pravilnika o uspostavljanju i radu komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH", broj 103/14) i člana 61. stav 2. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH" br. 32/02 i 102/09), ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, donosi

 

O D L U K U

o poništenju postupka javne nabavke usluga servisiranja vozila

 

I

Ovom Odlukom, na prijedlog Komisije za javne nabavke Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (u daljem tekstu: Komisija) poništava se konkurentski postupak nabavke usluga servisiranja vozila broj 673-7-2-8-3-6/16 od 19.7.2016. godina, iz razloga učinjenih propusta u primjeni člana 15. stav (2) tačka e), kao i člana 53. stav (4) Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: ZJN).

 

II

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Sektor za pravne i opće poslove, Odsjek za materijalno finansijske poslove Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

 

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ugovorni organ) je dana 19.05.2016. godine, Odlukom broj 07-3-02-1634/16, pokrenulo konkurentski postupak za nabavku usluga servisiranja vozila i isti je, dana 19.07.2016. godine, pod brojem 673-7-2-8-3-6/16, objavljen na portalu javnih nabavki Agencije zajavne nabavke BiH.

 

Nakon otvaranja ponuda, obavljenog na sjednici Komisije, dana 03.08.2016. godine uočeni su predhodno učinjeni propusti tehničke prirode, a koje je Komisija ocijenila dovoljno relevantnim s aspekta moguće suštinske promjene predmeta nabavke. Stoga, Komisija je, na sastanku održanom 10.08.2016, godine, dala preporuku da se donese odluka o poništenju postupka obzirom da su uočeni sljedeći propusti u pripremi tenderske dokumentacije:

 

1. Planom javnih nabavki MVTEO za 2016. godinu je predviđeno da se okvirni sporazum za usluge servisiranja vozila zaključi na period od 24 mjeseca, za koji su navedene i procijenjene vrijednosti servisiranja vozila za svih 5 LOT-ova. Međutim, u tenderskoj dokumentaciji je pogrešno navedeno da će se okvirni sporazum zaključiti na period od 12 mjeseci, a navedene procijenjene vrijednosti se odnose na period od 24 mjeseca, što nije u skladu sa članoni 15. stav (2) tačka e) ZJN.

 

2.Također je uočcn propust u Aneksu 5 tenderske dokumentacije u kojem se traži dostava popunjenog obrasca Izjave o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg. Naime izjava u navedenom aneksu se odnosi na nabavke robe (kao i dostavljane dokaza od nadležnih institucija vezanih za nabavku robe), umjesto usluga koje su predmet ovog postupka, a što ni je u skladu sa članom 53. stav (4) Zakona o javnim nabavkama.

 

Shodno navedenom, Komisija je u skladu sa članom 69. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama dala preporuku da se u predmetu nabavke usluga servisiranja vozila donese odluka o poništenju postupka nabavke kao i pokretanje novog postupka nabavke.

 

Uzimajući u obzir naprijed navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke mo e se u pisanoj formi izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 dana po prijemu Odluke. Žalba se podnosi Ugovomom organu.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: