(poništenje poziva) Nabavka usluga sječe i izrade šds, izvoza šds, finiranje šds, iznosa prostrnog drveta i čišćenja traktorskih vlaka u odjelima: 2 Bistrica, 2/1, 20, 6, 47, 51 Uzlomac, 31/1 i 31/2, 117/2, 128, 6, 151 Vrbanja..., lotovi 2,3 i 4

Datum objave: 05.04.2021. 13:24 / Izvor: Akta.ba, 02.04.2021.

JABNO PREDUZEĆE ŠUMARSTVA „ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" a.d. SOKOLAC

- Direkcija Javnog preduzeća - SOKOLAC

 

Broj: 06.1/0203-456-3/21

Dana:    02. 04 2021.godine

 

Na osnovu člana 70. stav 4. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 51. Statuta JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac i Pravilnika o uspostavljanju i radu komisije za nabavke, Uprava Javnog preduzeća na sjednici održanoj dana 01.04,2021. godine, kao Ugovorni organ u postupku nabavke usluga iz Aneksa II dio B, Zakona o Javnim nabavkama, d o n o s i

O D L U K U

o poništenju

Član 1.
Donosi se Odluka o poništenju dijela postupka nabavke na području ŠG „Vrbanja" Kotor Varoš, u skladu sa Javnim pozivom za dostavljanje ponuda broj: 06.1/0207-787/21 BL od 11.03.2021. godine, objavljenog na veb portalu ugovornog organa dana 11.03.2021. godine, a shodno Zapisniku Komisije za nabavke o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 11.09/0207-969-1/21 od 26.03.2021. godine, za:
LOT 2.
-    2.a) Usluge sječe slučajnih užitaka, izrade šds, transporta šds od panja do stovarišta na šumskim kamionskim putevima u odjelu 2/1 PJ „Uzlomac",
-    2.6) Usluge sječe slučajnih užitaka, izrade šds, transporta šds od panja do stovarišta na šumskim kamionskim putevima u odjelu 20 PJ „Uzlomac",
-    2.v) Usluge sječe slučajnih užitaka, izrade šds, transporta šds od panja do stovarišta na šumskim kamionskim putevima u odjelu 47 PJ „Uzlomac",
-    2.g) Usluge sječe slučajnih užitaka, izrade šds, transporta šds od panja do stovarišta na šumskim kamionskim putevima u odjelu 51 PJ „Uzlomac",
-    2.d) Usluge sječe slučajnih užitaka, izrade šds, transporta šds od panja do stovarišta na šumskim kamionskim putevima u odjelu 31/1 PJ „Vrbanja",
-    2.đ) Usluge sječe slučajnih užitaka, izrade šds, transporta šds od panja do stovarišta na šumskim kamionskim putevima u odjelu 31/2 PJ „Vrbanja",
LOT 3.
-    Z.a) Usluge sječe slučajnih užitaka, izrade šds, transporta šds od panja do stovarišta na šumskim kamionskim putevima, te usluge popravke traktorskih puteva, u odjelu 117/2 PJ „Vrbanja",
-    Z.b) Usluge sječe slučajnih užitaka, izrade šds, transporta šds od panja do stovarišta na šumskim kamionskim puteviia u odjelu 128 PJ „Vrbanja",
-    Z.v) Usluge sječe slučajnih užitaka, izrade šds, transporta šds od panja do stovarišta na šumskim kamionskim putevima u odjelu 151 PJ „Vrbanja",
LOT 4.
-    Usluge sječe slučajnih užitaka, izrade šds, transporta šds od panja do stovarišta ia šumskim kamionskim putevima u odjelu 6 PJ „Uzlomac',
iz razloga jer nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku (član 69. stav 2. tačka a), ZJN BiH).

Član 2.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se direktor ŠG „Vrbanja" Kotor Varoš i Sektor za komercijalne poslove Javnog preduzeća.

Član 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje
Javna nabavka usluga u šumarstvu na području ŠG „Vrbanja" Kotor Varoš pokrenuta je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 06.1/0203-456-1/21 BL od 10.03.2021. godine. U postupku predmetne nabavke za LOT 2, LOT 3. i LOT 4. nije zaprimljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku, (član 69, stav 2, tačka a ZJN BiH), a shodno Zapisniku Komisije za nabavke o pregledu i ocjeni ponuda, 6poj: 11.09/0207-969-1/21 od 26.03.2021. godine, te je odlučeno kao što je i navedeno u Članu 1.    ove Odluke.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke nezadovoljni ponuđač može da uloži pismenu Žalbu ugovornom organu uroku od 10dana od prijema iste.

DOSTAVLjENO:
1.    Ponuđaču,
2.    ŠG „Vrbanja" Kotor Varoš,
3.    Sektoru za komercijalne poslove i
4.    A r h i v i.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: