(poništenje poziva) Nabavka usluga stručno – tehničkog nadzora nad izgradnjom kružne raskrsnice u Milićima na raskrsnici magistralnog puta M19 i regionalnog puta R452

Datum objave: 08.09.2016. 15:01 / Izvor: Akta.ba, 08.09.2016.

Broj: 02-01 -JN-3607/16

Banja Luka, 06.09.2016. godine

 

Na osnovu člana 69. stav 2. tačka e) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine") člana 43. Pravilnika o javnim nabavkama JP "Putevi RS" doo Banja Luka, na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 02-01-JN-3607/16 od 05.09.2016. godine, u postupku javne nabavke usluga "Stručno - tehnički nadzor nad izgradnjom kružne raskrsnice u Milićima na raskrsnici magistralnog puta M19 i regionalnog puta R452", referenca 047/16, v.d. Direktor donosi

 

ODLUKU O PONIŠTENjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

 

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke usluga "Stručno - tehnički nadzor nad izgradnjom kružne raskrsnice u Milićima na raskrsnici magistralnog puta M19 i regionalnog puta R452", referenca 047/16 jer je cijena ponude ponuđača Institut za građevinarstvo "IG" doo Banja Luka znatno veća od obezbijeđenih sredstava za predmetnu nabavku.

Član 2.

Ova Odpuka objaviće se na veb - stranici www.putevirs.com, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skpadu sa članom 70. stav. 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom direktora o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-01-JN-3607/16 od 22.07.2016. godine. Javna nabavka je sprovedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 17.094,00 KM. Obavještenje o nabavci broj: 750- 7-2-43/16, poslato je na objavljivanje i objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 28.07.2016. godine, u kojem je ponuđačima vidljiva procijenjena vrijednost javne nebavke.

Komisija za javnu nabavku, imenovana je Rješenjem broj: 02-01-JN-3607/16 od 02.08.2016. godine. 

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 05.09.2016. godine Izvještaj o radu broj: 02-01-JN-3607/16 od 05.09.2016. godine i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 02-01-JN-3607/16 od 05.09.2016. godine, u postupku javne nabavke usluga "Stručno - tehnički nadzor nad izgradnjom kružne raskrsnice u Milićima na raskrsnici magistralnog puta M19 i regionalnog puta R452", referenca 047/16.

U postupku po Izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno slijedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 1 (jedna).

- da je blagovremeno zaprimljena 1 (jedna) ponuda.

- da nije bilo neblagovremenih ponuda.

- da je ponuda Ponuđača Instituta za građevinarstvo "IG" doo Banja Luka, u iznosu od 17.820,00 KM bez PDV-a, za cca 4,25 % veća od procijenjene vrijednosti nabavke, tj. znatno veća od obezbijeđenih sredstava za predmetnu nabavku.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijumima iz tenderske dokumentacije.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je poništenje postupka izvršeno u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 69. stav 2. tačka e) Zakona o javnim nabavkama prema kojem je Ugovorni organ obavezan da poništi postupak javne nabavke u slučaju "cijene svih prihvatljivih ponuda su znatno veće od obezbijeđenih sredstava za predmetnu nabavku ", odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugvornog organa u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka, Trg Republike Srpske 8, 78000 Banja Luka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: