(poništenje poziva) Nabavka usluga za održavanje finansijskog i geodetskog programskog paketa

Datum objave: 09.09.2016. 09:54 / Izvor: Akta.ba, 09.09.2016.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

Općina Lukavac

Općinski načelnik

 

Broj: 02-05-1204/16

Lukavac,09.09.2016. godina

 

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka (b), člana 28. i člana 70. stav (4) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 8. stav (2) tačka (d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH", broj 103/14) i člana 6. tačka (10) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za javne nabavke broj: 02-02-2-386/15 od 13.03.2015. godine, na Preporuku Komisije za provođenje postupka javne nabavke, broj:02-05-1204/16 od 08.09.2016.godine, u pregovaračkom postupku nabavke bez objave obavještenja o nabavci, Općinski načelnik donosi

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke

 

I

Poništava se pregovarački postupak nabavke bez objave obavještenja za nabavku usluga za održavanje finansijskog i geodetskog programskog paketa, pokrenut odlukom broj:02-02-l-1203/16 od 23.08.2016. godine za koje je informacija o namjeri provođenja postupka objavljena na web stranici općine Lukavac www.lukavac.ba dana 23.08.2016. godine u skladu sa članom 69. stav (2) tačka (b) Zakona o javnim nabavkama se poništava, jer nije dostavljen nijedan zahtjev za učešće do 08.09.2016. godine do 11:30.

II

Ova odluka objavit će se na web - stranici ugovornog organa (www.lukavac.ba) , u skladu sa članom 70.stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Općina Lukavac je u skladu sa članom 18. stav (1) i članom 21. stav 1. tačka c. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj:39/14) donijela Odluku o pokretanju pregovaračkog postupka nabavke bez objave obavještenja broj: 02-02-1-1203/16 od 23.08.2016.godine za nabavku usluga za održavanje finansijskog i geodetskog programskog paketa.

Informacija o namjeri provođenja pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci usluga objavljena je na internet stranici općine Lukavac www.lukavac.ba dana 23.08.2016. godine i upućen

je poziv ponuđaču „Imel" d.o.o Lukavac da dostavi zahtjev za učešće do 08.09.2016. godine do 11:30 sati. Do krajnjeg roka određenog za prijem zahtjeva nije dostavljena nijedan zahtjev za učešće. Komisija za provođenje postupka javne nabavke imenovana Rješenjem broj:02-05-1234/16 od 30.08.2016. godine se u skladu sa tačkom I navedenog rješenja sastala u prostorijama ugovornog organa, soba 65, drugi sprat dana 08.09.2016. godine u 12:00 sati radi pregleda zahtjeva za učešće, pri čemu je konstatovala da do roka za dostavu zahtjeva utvrđenog u tački 1.1. i 8.1 Poziva za dostavu zahtjeva broj:02-05-1204/16 od 23.08.2016. godine, odnosno do 08.09.2016. godine do 11:30 sati nije zaprimljen nijedan zahtjev.

Imajući u vidu navedeno, a u skladu sa članom 69. stav (2) tačka (b) Zakona o javnim nabavkama, općinski načelnik donosi odluku o poništenju postupka nabavke.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa članom 99. i 101. ZJN. od dana objave. Žalba se podnosi putem Općine Lukavac, Trg Slobode 1, 75300 Lukavac.

Dostaviti:

  1. WEB stranica općine Lukavac
  2. Evidenciji i
  3. Arhivi.-

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: