(poništenje poziva) Nabavka usluga zimskog održavanja ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva na području opštine Čelinac - Lot 7

Datum objave: 05.10.2016. 08:53 / Izvor: Akta.ba, 05.10.2016.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA ČELINAC

NAČELNIK OPŠTINE

 

Broj: 01/1-404-207-2/16

Datum: 30.09.2016. godine

 

Na osnovu člana 70. stav 1. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ( Službeni glasnik BiH" broj 39/14 ) i člana 61. i 77. Statuta opštine Čelinac ( Službeni glasnik opštine Čelinac" broj 03/14), Načelnik opštine, d o n o s i

 

ODLUKU

o poništenju postupka za Lot 7

 

Poništava se postupak javne nabavke usluga zimskog održavanja ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva za Lot 7 iz razloga što nije dostavljena nijedna ponuda.

Ugovorni organ će istovremeno uz ovu odluku obavjestiti sve učesnike postupka nabavke o rezultatima analize pristiglih ponuda u ovom postupku nabavke u skladu sa članom 71. Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Javna nabavka usluga zimskog održavanja ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva broj: 01/1-404-207/16 od 14.09.2016. godine provedena je putem postupka konkurentski zahtjev za koji je objavljeno Obavještenje o nabavci na portalu Agencije za javne nabavke pod brojem 645-7-2-65-3-20/16 dana 15.09.2016. godine.

Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda upućen je na adrese 10 ponuđača. Nijedan ponuđač nije podnio zahtjev za dostavljanje tenderske dokumentacije.

U datom roku za dostavljanje ponuda, nijedna ponuda nije prispjela za Lot 7 pa se s obzirom na naprijed navedeno postupak za predmetni lot poništava.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za dodjelu ugovora u ovom postupku i KOJI smatra da je naručilac (ugovorni organ) u toku konkretnog postupka prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnoj nabavci i podzakonskih akata ima pravo uložiti žalbu na postupak u pisanoj formi u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke o poništenju postupka.

Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno na protokol ugovornog organa ili preporučenom poštanskom pošiljkom, a podnosi se u najmanje tri primjerka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: