(poništenje poziva) (pregovarački postupak) Izvođenje dodatnih radova na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica, trotoara i autobuskih stajališta na području Brčko distrikta BiH

Datum objave: 22.08.2016. / Izvor: Akta.ba, 19.08.2016.

Bosna i Hercegovina

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE

Gradonačelnik

 

Broj predmeta: 13-001456/16

Broj akta:         01.1-0100DA-0044/16

Datum, 28.7.2016. godine

Mjesto, Brčko

 

Na osnovu članova 16. i 17. Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko distrikta BiH», brojevi: 19/07, 36/07, 38/07, 2/08, 17/08, 23/08 i 14/10, 28/12), u skladu s članom 69. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH», broj 39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 13-001456/16 od 26.7.2016. godine i Prijedloga Odjeljenja za stručne i administrativne poslove, broj: 13-001456/16, broj akta:02-0028SZ-0027/16 od 27.7.2016. godine, gradonačelnik Brčko distrikta BiH donosi

 

ODLUKU

O PRESTANKU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

 

Član 1.

Prestaje postupak javne nabavke po pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za Lot 14

-  Asfaltiranje puta Trnjaci - Sandići iz provedenog postupka za javnu nabavku dodatnih radova na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica, trotoara i autobuskih stajališta na području Brčko distrikta BiH

-  lotovi 1-16 za potrebe Odjeljenja za javne poslove Vlade Brčko distrikta BiH koji je proveden na osnovu Odluke o pokretanju postupka nabavke, broj: 13-001456/16 od 22.6.2016. i Odluke o izmjeni odluke o pokretanju postupka od 28.6.2016. godine, iz razloga što je cijena svih prihvatljivih ponuda znatno veća od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku, što prema čl. 69. stav (2) tačka e) Zakona o javnim nabavkama predstavlja osnov za prestanak postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača.

 

Član 2.

Odluka o prestanku postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom glasniku Brčko distrikta BiH».

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke zainteresovane strane imaju pravo podnijeti pismenu žalbu ugovornom organu dostavljanjem žalbe u najmanje tri primjerka u Odjeljenje za stručne i administrativne poslove Pododjeljenje za javne nabavke Vlade Brčko distrikta BiH, u roku od 10 dana od dana prijema odluke

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: