(poništenje pregovaračkog postupka) Izvođenje radova na realizaciji projekta nadogradnje izlaznog gate-a na JP Međunarodni aerodrom Tuzla

Datum objave: 14.01.2022. 08:27 / Izvor: Akta.ba, 12.01.2022.

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine

TUZLANSKI KANTON JP "Međunarodni aerodrom Tuzla"d.o.o.

Broj: 01/I-1890-13/21/22 Dubrave, 05.01.2022.godine

 

Na osnovu člana 69. stav 2. tačka e) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine broj: 39/14) tc prijedloga Komisije za nabavku radova na realizaciji projekta nadogradnje izlaznog gate-a putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja broj: 01/1-1890¬2/21 od 30.11.2021.godine utvrđenog u zapisniku broj: 01/1-1890-12/21/22 od 05.01,2022.godine, u ime uprave Javnog preduzeća v.d. Direktora .IP „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o., donosi:

 

ODLUKU

o poništenju postupka za nabavku radova na realizaciji projekta nadogradnje izlaznog gate-a putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja broj: 01/1-1890/21 od 26.11.2021.godine

 

I          

Poništava se postupak javne nabavke radova na realizaciji projekta nadogradnje izlaznog gate-a putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja broj: 01/1-1890/21 od 26.11.2021 .godine.

 

II        

Ova Odluka bit će objavljena na web stranici www.tuzla-airport.ba a u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Ugovorni organ je na osnovu Odluke o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci broj: 01/1-1890/21 od 26.11.2021.godine .godine proveo postupak nabavke radova na realizaciji projekta nadogradnje izlaznog gate-a putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

 

Rok za dostavljanje početnih ponuda bio je 10.12.2021.godine do 10:00 sati.

 

Otvaranje početnih ponuda izvršeno je 13,12.2021 .godine u 12:30 i u 13:00 časova što je konstatovano zapisnikom sa otvaranja ponuda broj: 01/T-1890-5/21 od 13.12.2021 .godine. Procijenjena vrijednost nabavke je 504.049,00 KM.

 

Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci broj: 01/1-1890/21 od 26.11.2021.godine objavljena je na web stranici tuzla-airport.ba 01.12.2021 .godine. Poziv za za učešće u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za nabavku radova na realizaciji projekta nadogradnje izlaznog gate-a poslat je pravnim licima kako slijedi:

1.         TOM-CAT D.O.O. Tuzla,

2.         KUW-ING D.O.O. Kalesija,

3.         PAPILON D.O.O. Čelić,

4.         DELING D.O.O. Tuzla,

5.         TEHNOGRAD СОМРА1МУ D.O.O. Tuzla,

6.         DŽENA D.O.O. Gradačac,

7.         TEHNOGRAD Tuzla.

 

Nakon izvršenog otvaranja ponuda komisija je pristupila analizi dokumentacije priložene uz ponudu u smislu provjere njihove validnosti obzirom na iskazane zahtjeve ugovornog organa u tenderskoj dokumentaciji, odnosno vrednovanju ponuda a u skladu sa procedurama i pravilima utvrđenim tenderskom dokumentacijom i Zakonom o javnim nabavkama BiH, odnosno pripadajućim podzakonskim aktima.

Shodno navedenom zapisniku sa otvaranja ponuda, Komisija konstatuje kako slijedi: Pouuđači koji su dostavili inicijalne ponude:

 

- DŽENA D.O.O. iz Gradačca čija cijena ponude iznosi 720.873,24,00 KM bez PDV-a 

- KRISTAL D.O.O. iz Živinica čija cijena ponude iznosi 727.3 10..05 KM bez PDV-a Datum slanja poziva za pregovaranje: 01.12.2021 .godine.

 

Termin za pregovaranje: 13.12.2021 .godine u 12:30 časova sa ponuđačem DŽENA D.O.O. iz Gradačca, 13.12.2021 .godine u 13:00 časova sa ponuđačem KRISTAL D.O.O. iz Živinica Poziv za dostavljanje konačne ponude: Nakon evaulacije ponude komisija je utvrdila da ponuda ponuđača DŽEMA D.O.O. iz Gradačca ispunjava sve formalno pravne, ekonomske i tehničke uslove odnosno zahtjeve ugovornog organa te je istom, 15,12.2021 .godine, upućen poziv za dostavljanje konačne ponude sa rokom za dostavljanje najkasnije do 16.12.2021 .godine do 1 1:00 časova. Komisija je nadalje utvrdila da ponuda ponuđača KRISTAL D.O.O. iz Živinica ne ispunjava formalno pravne, ekonomske i tehničke uslove odnosno zahtjeve ugovornog organa iz razloga kako slijedi:

 

-           ponuđač nije dostavio Obrazac za ukupnu cijenu ponude odnosno za sve radove. Dostavljen je Obrazac za cijenu ponude samo za građevinsko zanatske radove.

-           ponuđač nije dostavio garanciju za ozbiljnost ponude.

 

Shodno navedenom Komisija nije pozvala ponuđača KRISTAL D.O.O. iz Živinica na pregovaranje. Ponuđači koji su dostavili konačnu ponudu: DŽENA D.O.O. iz Gradačca čija cijena ponude iznosi 699.247,04 KM bez PDV-a a stoje konstatovano Zapisnikom sa otvaranja ponuda broj: 01/1¬1890-10/21 od 16.12.202 l.godine.

Zapisnikom o ocjeni konačnih ponuda u pregovaračkom postupku za nabavku radova na realizaciji projekta nadogradnje izlaznog gate-a broj: 01/1-1890-12/21/22 od 05.01.2022.godine komisija je konstatovala da je ponuda ponuđača DŽENA D.O.O. dostavljena u roku i uredno zapakovana ali da ukupna cijena ponude prelazi procijenjenu vrijednost predmetne nabavke.

 

Cijeneći navedeno, Komisija je konstatovala da postoje uslovi za poništenje postupka nabavke u skladu sa članom 69. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Na osnovu ovog prijedloga Komisije za provođenje postupka za nabavku radova na realizaciji projekta nadogradnje izlaznog gate-a putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, ovlašteni organ ugovornog organa donio je odluku kao u dispozitivu.

 

PRAVNA POUKA: Žalba se može izjaviti u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno ili preporučeno poštanskom pošiljkom.

 

V.D. DIREKTORA Halid Ahmetbegović

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: