Ponovni poziv za nabavku usluga skladištenja i zanavljanja lož-ulja ekstra lahko LUEL BAS 1002:2004, količina cca 450.000 litara

Datum objave: 09.09.2016. 14:16 / Izvor: Akta.ba, 06.09.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNA DIREKCIJA ROBNIH REZERVI

 

Broj: 02-29-4-433-11/16

Datum: 06.09.2016. godine

 

1. PREDMET: Ponovni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavkama koje se odnose na nabavku usluge skladištenja i zanavljanja Lož-ulja ekstra lahko „LUEL" BAS 1002:2004, količina cca 450.000 litara.

 

Poštovani,

2. U ime Federalne direkcije robnih rezervi, kao ugovornog organa, pozivamo vas da dostavite ponudu za nabavku usluge skladištenja i zanavljanja Lož-ulja ekstra lahko „LUEL" BAS 1002:2004, količina cca 450.000 litara.

Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa članom 8. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SI. glasnik BiH" broj 39/14) i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SI. glasnik BiH" br. 104/14).

 

OPŠTI PODACI

Federalna direkcija robnih rezervi, ul. Mula Mustafe Bašeskije broj 6, Sarajevo.

ID broj:4200018950000

Tel. 033/207 911

Fax 033/210 138

e-mail: info@fdrr.gov.ba

Kontakt osoba: Miralem Dugalija

Predmet nabavke je usluga skladištenja i zanavljanja Lož-ulja ekstra lahko „LUEL" BAS 1002:2004, količina cca 450.000 litara. JRJN 63120000-6 usluge skladištenja i čuvanja.

Predmetna nabavka je sadržana u Planu nabavki Federalne direkcije robnih rezervi broj: 02-29-2-142/16 od 09.03.2016. godine, pod rednim brojem 9. i Izmjene Planu nabavki Federalne direkcije robnih rezervi broj: 02-29-2-142-3/16 od 24.05.2016. godine.

Tehnička specifikacija za izvršenje predmetne usluge je sastavni dio ovog poziva -prilog broj 3.

Period na koji se zaključuje ugovor je 3 (tri) godine (od dana zaključenja ugovora).

Kriteriji za izbor ponude, u skladu sa članom 64. Zakona o javnim nabavkama, je najniža cijena.

Mjesto izvršenja usluge je Federacija BiH.

 

Uslovi i zahtjevi koje ponuđač treba ispuniti:

1.U skladu sa članom 45. Zakona o javnim nabavkama, ponuda ili zahtjev za učešće će se odbaciti ako:

a) je kandidatu/ponuđaču izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju,prevaru, ili pranje novca;

b) je ponuđač pod stečajem ili je predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

c) ponuđač nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u BiH ili propisima zemlje u kojoj je registrovan;

d) ponuđač nije ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registrovan.

Potrebni dokazi o ispunjavanja navedenih uslova iz člana 45 ZJN:

a) Uvjerenje nadležnog suda, kojim se dokazuje da kandidatu/ponuđaču nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca;

b) Uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registrovan kanidat/ponuđač kojim se potvrđuje da nije pod stečajem niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;

c) Uvjerenje nadležnih institucija kojim se potvrđuje daje kandidat/ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penziono i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje;

d) Uvjerenja nadležnih institucija daje kandidat/ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

Za tačke c) i d) prihvata se i sporazum ponuđača sa nadležnim poreskim institucijama o reprogramiranom, odnosno odgođenom plaćanju obaveza ponuđača po osnovu poreza i doprinosa i indirektinih poreza, uz potvrdu poreskih organa da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze

Dostavljeni dokazi moraju biti originali ili ovjerene kopije i ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude.

 

2. U skladu sa članom 46. ZJN BiH, sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti ponuđači su obavezni dostaviti:

aktuelni izvod iz sudskog registra. Dostavljeni dokaz mora biti original ili ovjerena kopija i ne može biti stariji od tri mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude.

 

3.U skladu sa članom 47. stav 1. tačke a) i c) Zakona o javnim nabavkama ponuđači su obavezni dostaviti:

- Potvrdu Centralne banke BiH o stanju transakcijskih računa ponuđača kojom se dokazuje da transakcijski računi ponuđača nisu blokirani.

Dostavljeni dokaz mora biti original ili ovjerena kopija i ne može biti starija od tri mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude.

-  Bilans uspjeha za posljednje 2 (dvije) finansijske godine za koje se raspolaže podacima, ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je kandidat registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od

2 ( dvije) godine, kojom se dokazuje pozitivan finansijski rezultat, a za državne organe relevantan finansijski izvještaj (račun prihoda i rashoda). Dostavljeni dokaz može biti obična kopija originala.

 

4.  Opšti uslovi za tehničku i profesionalnu sposobnost ponuđača-član 48 stav 7. ZJN

Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja opštih uslova tehničkih i profesionalnih sposobnosti u skladu sa članom 48 stav 7 ZJN priložiti:

Orginal ili ovjerena kopiju(ne stariju od tri mjeseca) Rješenja o izdavanju Licence za skladištenja naftnih derivata izuzev LPG izdatog od mjerodavnog organa.

 

5. Tehnička i profesionalna sposobnost, član 50 ZJN.

Ponuđač je u svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti, član 50 ZJN pod d) dužan dostaviti popunjenu, potpisanu i ovjerenu, te i kod kod nadležnog organa ovjerenu slijedeću izjavu, koja ne smije biti starija od 10 dana od datuma dostavljanja ponuda:

izjava pružaoca usluga da nema manje od deset zaposlenih, prosječno godišnje, -prilog broj 5.

 

6. Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti i posebnu pismenu izjavu ( član 52. ZJN) da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama koje za cilj imaju korupciju u predmetnoj javnoj nabavci- prilog broj 6.

Validnost ponude: 60 dana od dana isteka roka za podnošenje ponude. Sadržaj ponude - Ponuda treba da sadrži:

a)    Ime i sjedište ponuđača,

b)    Popunjen obrazac za dostavljanje ponude -Prilog broj 1.,

c)    Popunjen, potpisan i ovjeren obrazac za cijenu ponude -Prilog broj 2.,

d)    Potpisanu i ovjerenu specifikaciju za za uslugu skladištenja i zanavljanja Lož-ulja ekstra lahko „LUEL" BAS 1002:2004 -Prilog broj 3.,

e)    Popunjen, potpisan i ovjeren nacrt ugovora - Prilog broj 4.,

f)    Dokazi o ispunjavanja navedenih uslova iz člana 45. ZJN BiH(tačke a),b),c) i d),

g)    Dokaz o ispunjavanju uslova u skladu sa članom 46. ZJN BiH,

h)    Dokaz o ispunjavanju uslova u skladu sa članom 47. ZJN BiH(tačke a) i c),

i) dokaz o ispunjavanju opštih uslova tehničke i profesionalne sposobnosti u skladu sa

članom 48 stav 7 ZJN, j) Izjavu iz člana 50., tačka d), ZJN, Prilog broj 5. k) Izjavu iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama, Prilog broj 6., 1) izjava o prihvatanju općih i posebnih uslova tenderske dokumentacije Prilog br 7., m) povjerljive informacije, Prilog broj 8.,

n) potpis podnosioca ponude ili ovlaštenog lica na osnovu punomoći koja u tom slučaju

mora biti priložena u originalu ili ovjerenoj kopiji, o) ponuda mora biti ovjerena pečatom podnosioca ponude, p) popis dokumenata uz ponudu koji čini sadržaj ponude.

Ponuđačima nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude. Ponude se dostavljaju na sljedeću adresu:

Federalna direkcija robnih rezervi, ul. Mula Mustafe Bašeskije broj 6, Sarajevo.

 

Ponuda

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu.

Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ponuda mora biti čvrsto uvezana i sve strane ponude numerirane (izuzev dokaza o garanciji za ozbiljnost ponude, te štampane literature, brošura, kataloga i si.) (Pod čvrstim uvezom podrazumijeva se ponuda ukoričena u knjigu ili ponuda osigurana jamstvenikom).

Stranice ponude se označavaju brojem na način daje vidljiv redni broj stranice.

Ponuđač dostavlja ponudu u originalu u neprovidnoj koverti, sa pečatom ili potpisom dobavljača, imenom i adresom dobavljača, na kojoj će stajati:

„Ponuda skladištenja i zanavljanja Lož-ulja ekstra lahko „LUEL" BAS 1002:2004, količina 450.000 litara., "ne otvarati do 20.09.2016. u 12,00 sati".

 

6. Rok za dostavljanje ponuda

Rok za dostavljanje ponuda ističe 20.09.2016. godine do 11.00 sati. Ponude koje su dostavljene po isteku ovoga roka će biti vraćene ponuđaču neotvorene.

 

7.    Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda
Otvaranje ponuda obavit će se dana 20.09.2016. godine u 12,00 sati, u prostorijama Federalne direkcije robnih rezervi.

 

Direktor
Tončo Bavrka

 

 Ponovljeni postupak za nabavku usluge skladištenja i zanavljanja Lož-ulja

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: