Ponuda za preuzimanje dioničkog društva Energopetrol d.d. Sarajevo

Datum objave: 09.09.2016. 09:39 / Izvor: Dnevni Avaz, 09.09.2016.

U skladu sa odredbama člana 9. Stav 1. Zakona o preuzimanja dioničkih društava (Službene novine FBIH, broj 77/15) (u nastavku teksta: "Zakon o preuzimanju"), INA d.d. Zagreb u svojstvu ponudioca objavljuje:

 

PONUDA ZA PREUZIMANJE DIONIČKOG DRUŠTVA

ENERGOPETROL d.d. Sarajevo

 

1. Firma, sjedišta i adresa u sjedištu ciljnog društva

Energopetrol d.d. Sarajevo, Maršala Tita broj 36, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, registrovano kod Općinskog suda u Sarajevu pod registarskim brojem (MBS) 65-02-0001-12 (u nastavku: "Ciljno društvo").

Visina osnovnog kapitala: podaci o klasi i broju dionica (u apsolutnom i relativnom iznosu) koje čine osnovni kapital Ciljnog društva

Dionički kapital Ciljnog društva u iznosu od 68,661,525.00 KM se sastoji od ukupno 5.492.922 redovnih dionica, upisane u Registar vrijednosnih papira pod oznakom ENPSR, nominalne vrijednosti 12.50 KM, trgovanih na Sarajevskoj berzi.

 

2. Firma, sjedišta i adresa u sjedištu Ponudilaca

INA d.d. Zagreb, organizovano kao dioničko društvo prema zakonima Repulike Hrvatske, sa sjedištem u Avenija Većeslava Holjevca 10, 10 002 Zagreb registrovan kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod registarskim brojem (MBS) 080000604 (u nastavku teksta: "Ponudilac").

 

Lica koja zajednički djeluju sa Ponudiocem  -

 

3. Postojeći udjel ponuđača u emitentu -

Ponudilac drži 3.680.258 redovnih dionica Ciljnog društva, nominalnog iznosa 12.50 KM, oznake: ENPSR, što predstavlja 67% dioničkog kapitala Ciljanog društva.

 

4. Podaci o klasi dionica koje su predmet ponude za preuzimanje

Predmet ponude za preuzimanje je 1.812.664 redovnih dionica Ciljnog društva što čini 33% od ukupnog broja dionica Ciljnog društva, izuzev dionica na kojima su zasnovani tereti, shodno tački 16. ove ponude.

 

5. Izjava da se ponuda za preuzimanje upućuje svim dioničarima Ciljnog društva za sticanje svih dionica koje su predmet ponude, pod propisanim i objavljenima uvjetima

Ponudilac ovim izjavijuje da se ovdje navedena ponuda za preuzimanje upućuje svim dioničarima Ciljnog društva za sticanje svih dionica koje su predmet ponude, pod propisanim i objavljenim uvjetima.

 

6. Cijena koju se ponudilac obavezuje platiti po dionici

Ponudilac se dioničarima Ciljnog društva na koje se odnosi ponuda za preuzimanje obavezuje platiti 2,30 KM po dionici, odnosno 18,40 % od nominalne vrijednosti dionica.

 

7. Izvori i način osiguranja naknade za plaćanje dionica koje su predmet ponude za preuzimanje

Ponudilac je obezbijedio neopozivu bankarsku garanciju na prvi poziv izdatu na iznos potreban za plaćanje dionica koje su predmet ponude preuzimanje u skladu sa odredbama Zakona o preuzimanju izdatu od strane UniCredit Bank d.d. Mostar na ime Registra vrijednosnih papira u FBiH, a u korist dioničara Ciljnog društva sa rokom važenja 15 dana od posljednjeg dana roka za piaćanje dionica.

Obezbjeđena sredstva pokrivaju kupovinu svih dionica koje su predmet ponude za preuzimanje, te svih troškova koji proizlaze iz ponude za preuzimanje i to materijalne troškove deponovanja dionica, troškove Registra vrijednosnih papira u FBiH proizašle iz korporativne radnje preuzimanja, te eventualno ostale troškove u skladu sa odredbama zakona.

Prema tome, Ponudilac ima na raspolaganju dovoljno vlastitih sredstava, kao izvor naknade za piaćanje svih dionica i drugih troškova za sve dionice koje će biti uredno i blagovremeno deponovane u skladu sa ovom ponudom

 

8. Rok plaćanja cijene

Vrijednosni papiri ponuđeni na ponudi će biti kupljeni i plaćeni u roku od 7 dana od dana isteka trajanja ponude. Plaćanje će se izvršiti preko Registra vrijednosnih papira u FBiH prijenosom novčanih sredstava sa posebnog računa Ponuđača, na bankovne račune dioničara koji su deponovali dionice. Dionice deponovane u postupku preuzimanja će biti prenesene na Ponudioca.

 

9.  Rok trajanja ponude za preuzimanje

Rok po ovoj tender ponudi je 28 dana, a počinje teći od dana objavljivanja ponude u novinama saglasno načinu objave koji je utvrđen Zakonom o preuzimanju.

 

10. Društvo  ovlašteno za prikupljanje odgovora na ponudu za preuzimanje 

Registar vrijednosnih papira u FBiH

Maršala Tita 62/II

71000 Sarajevo

e-mail: info@rvp.ba

internet adresa: www.rvp.ba

Radno vrijeme: 08:00-16:00 svakim danom osim subote i nedelje.

 

11.  Firma i sjedište depozitara

Registar vrijednosnih papira u FBiH

Maršala Tita 62/II

71000 Sarajevo

 

12. Upute o načinu i učincima deponiranja dionica te drugim pravima i obavezama dioničara koji deponiraju dionice, a posebno pravu dioničara na povlačenje dionica i odustajanje od prihvatanja ponude za preuzimanje

Dioničar koji želi prihvatiti ponudu, treba u toku trajanja ponude zaključno sa zadnjim danom, prihvata ponudu na jedan od sljedećih načina:

1) Neposredno - ličnim doiaskom u sjedište Registra za vrijednosne papire u FBiH u Sarajevu; pri čemu sa sobom mora donijeti:

a) fizičko lice mora sa sobom donijeti: (1) pisani nalog za prihvatanje ponude ovjeren kod notara (obrazac NP2); (2) Dokaz o tekućem računu vlasnika dionica otvoren kod banke, na koji će se izvršiti plaćanje po okončanju ponude.

b) Pravno lice mora sa sobom donijeti: (1) pisani naiog za prihvatanje ponude ovjeren kod notara (obrazac NP2); (2) kopiju ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog računa pravne osobe.

2) Posredno - tako da preporučenom poštom pošalje potrebnu dokumentaciju koja mora prispjeti na adresu Registra vrijednosnih papira u FBiH roku od 28 dana od dana objave na adresu. Pošiljke prispjele nakon navedenog datuma neće biti razmatrane.

 

13. Namjera Ponudioca u pogledu budućeg poslovanja Ciljnog društva i u mjeri u kojoj na to utiče ponuda za preuzimanje u pogledu budućeg poslovanja društva ponudioca

Namjera je Ponudioca nastaviti s jačanjem tržišne pozicije na bosanskohercegovačkom tržištu kroz nastavak opsežnog programa modernizacije maloprodajne mreže Ciljnog društva, a koji se odnosi na projekte kapitalnih rekonstrukcija i modernizacije maloprodajnih lokacija Ciljnog društva, te uvođenje novog koncepta negoriva (program široke potrošnje, ugostiteljski objekti i autopraonice). Navedene promjene bi u nadolazećem razdoblju trebale predstavljati pozitivan temelj za stabilan rast prodaje goriva i negoriva na teritoriju Bosne i Hercegovine. U tom smislu i u skladu s aspiracijama portfejja INA Grupe na teritoriju BiH, Ponudioc će kroz nastavak ulaganja u bolju tehničku opremljenost maloprodajnih lokacija Ciljnog društva ostvariti prepoznatljivost kao i viši stupanj razine zadovoljstava kod sadašnjih i budućih kupaca Ciljnog društva.

Ponudioc očekuje da predmetna ponuda za preuzimanje kratkoročno neće bitno utjecati na buduće poslovanje Ciljnog društva. Po okončanju ponude za preuzimanje, Ponudioc nema namjeru mijenjati poslovarije Ciljnog društva, niti isti ima namjeru izmijeniti način korištenja imovine Ciljnog društva niti stvoriti buduće obveze izvan uobičajenog tijeka poslovanja.

 

14. Strateški planovi Ponudioca u odnosu na Ciljno društvo i moguće posljedice provođenja tih planova na politiku zapošljavanja i radnopravni status zaposlenika Ciljnog društva i društva Ponudioca, kao i na moguće promjene u vezi sa mjestima u kojima Ciljno društvo i Ponudilac obavljaju svoju djelatnost.

Ponudilac namjerava nastaviti postojeću poslovnu strategiju i politiku stabiliziranja poslovanja koja je bila na snazi i prije davanja ponude za preuzimanje Ciljnog društva. U tom smislu, Ponudioc ne očekuje da će predmetna ponuda za preuzimanje imati bitan utjecaj na položaj i materijalna prava zaposlenika Ciljnog društva Ponudioc očekuje da će Ciljno društvo nakon ove Ponude moći iskoristiti prilike na bosanskohercegovačkom tržištu u budućnosti za unapređenje poslovanja te da će navedeno rezultt'rati t potencijalnim povećanjem broja zaposiemka u Ciljnom društvu.

Mjesto obavljanja poslovne djelatnosti Ciljnog društva i Ponudioca neće se mijenjati.

Nije predviđeno da će doći do značajnijih promjena u vezi sa mjestima u kojima Ciljno društvo i Ponudilac obavljaju svoju djelatnost.

 

15. Namjera Ponudioca u vezi sa upravom Ciljnog društva

Ponudioc predviđa promjene u Upravi Ciljnog društva nakon Ponude ali bez značajnijlh promjena u postojećem sastavu izvršnog menadžmenta te njihovim dosadašnjim materijalnim pravima.

Nije predviđeno da će doči do promjene dosadašnje politike novčanih i nenovčanih davanja i drugim pogodnostima za članove uprave i nadzornog odbora Ciljnog društva.

 

16. Uvjetovanje ponude za preuzimanje

Ponudioc uvjetuje da predmet ponude za preuzimanje nisu dionice na kojim je zasnovan teret.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: