Ponuda za preuzimanje dioničkog društva za proizvodnju i promet modne konfekcije OLIMP Gračanica

Datum objave: 24.09.2016. 08:44 / Izvor: Oslobođenje, 24.09.2016.

Na osnovu čl. 9. Stav 1. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, Hazim Hasinović, Donja Orahovica, Gračanica (u daljnjem tekstu: ponuditelj), objavljuje

 

PONUDU ZA PREUZIMANJE

dioničkog društva za proizvodnju i promet modne konfekcije "OLIMP" Gračanica

 

1. PODACI O CILJNOM DRUŠTVU

"OLIMP" d.d. Gračanica, Industrijska zona bb Gračanica, 75320, upisan u sudski registar općinskog suda u Tuzli, ID broj: 4209256800005, upisan osnovni kapital u iznosu od 2.024.874,00 KM, koji je podijeljen na 33.580 dionice na ime, nominalne vrijednosti 60,30 KM, nisu uvrštene na redovno tržište Sarajevske berze.

 

2. PODACI O PONUDIOCU

Ponudilac je fizičko lice: HAZIM HASINOVIĆ, Donja Orahovica bb, Gračanica 75320

 

3. PODACI O OSOBAMA S KOJIMA PONUDILAC DJELUJE ZAJEDNIČKI TE OPIS ZAJEDNIČKOG DJELOVANJA

Ponudilac ne djeluje zajednički sa drugim osobama.

 

4. PODACI O KLASI I BROJU DIONICA I GLASOVA CILJNOG DRUŠTVA KOJE POSJEDUJE PONUDILAC

Ponudilac posjeduje 9.798 dionica na ime ciljnog društva s pravom glasa, pojedinačne nominalne vrijednosti od 60,30 KM, koje daju ukupno 9.798 glasa na Skupštini ciljnog društva, odnosno 590.819,40 KM ili 29,1781% od osnovnog kapitala društva.

 

5. PODACI O KLASI DIONICA KOJE SU PREDMET PONUDE ZA PREUZIMANJE

Predmet ponude za preuzimanje su 23.782 dionice na ime što iznosi 70,8219% od ukupnog broja dionica, svaka nominalne vrijednosti od 60,30 KM, koje u trenutku davanja javne ponude nisu u vlasništvu ponudioca i na kojima nema nikakvih tereta ili prava trećih lica.

 

6. IZJAVA PONUDIOCA

Ponudilac ovim izjavljuje da se ponuda za preuzimanje upućuje svim dioničarima ciljnog društva za sticanje svih dionica koje su predmet ponude, pod propisanim i objavljenim uvjetima navedenim u ovoj ponudi.

 

7. CIJENA PO DIONICI

Ponudilac se obavezuje platiti cijenu u iznosu od 2,00 KM (dvije konvertibilne marke) ili 3,3167% od nominalne vrijednosti za svaku dionicu koja je predmet ponude. Prema potvrdi Sarajevske berze, prosječnu cijenu ciljnog društva ostvarenu na berzi u zadnja tri mjeseca prije nastanka obaveze objavljivanja ove ponude za preuzimanje ciljnog društva nije moguće odrediti jer nije bilo trgovanja dionicama ciljnog društva u tom periodu.

 

8. IZVOR I NAČIN OSIGURANJA NAKNADE ZA PLAĆANJE DIONICA KOJE SU PREDMET PONUDE

Iznos naknade za plaćanje dionica koje su predmet ove ponude za preuzimanje i sve troškove koji proizlaze iz ove ponude za preuzimanje snosit će Ponudilac iz vlastitih sredstava. Obezbijeđena sredstva pokrivaju kupo-vinu svih dionica koje su predmet ponude za preuzimanje te svih troškova koji proizlaze iz ponude za preuzimanje i to materijalne troškove deponovanja dionica, troškove registra proizašle iz korporativne radnje preuzimanja, te eventualne ostale troškove u skladu sa odredbama Zakona.

 

9. ROK PLAĆANJA

Ponudilac se obavezuje isplatiti ponuđenu kupoprodajnu cijenu za deponovane dionice u skladu sa uslovima iz ove ponude za preuzimanje u roku od 7 dana od dana isteka roka trajanja ponude za preuzimanje, na račun dioničara-prodavca koji su se prijavili u obrascu NP2 sa pratećom dokumentacijom (nalog za prihvatanje ponude za preuzimanje).

 

10. ROK TRAJANJA PONUDE ZA PREUZIMANJE

Rok trajanja ove ponude za preuzimanje iznosi 28 dana od dana objavljivanja ponude u dnevnim novinama, saglasno načinu objave koji je utvrđen Zakonom.

 

11. PODACI O REGISTRU

Plaćanje po ovoj ponudi za preuzimanje vršit će se putem Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH d.d. Sarajevo sa sjedištem u Sarajevu, Maršala Tita br. 62/11,71000 Sarajevo (u daljnjem tekstu: Registar), posredstvom banke kod registra.

 

12. UPUTE O NAČINU I UČINCIMA DEPONIRANJA DIONICA TE DRUGIM PRAVIMA I OBAVEZAMA DIONIČARA KOJI DEPOMRAJU DIONICE, A POSEBNO O PRAVU DIONIČARA NA POVLAČENJE DIONICA I ODUSTAJANJE OD PRIHVATANJA PONUDE ZA PREUZIMANJE

Dioničar ciljnog društva koji želi prihvatiti ovu ponudu obavezan je do isteka roka trajanja ponude za preuzimanje dostaviti Registru pisani nalog za prihvatanje ponude (NP2) ovjeren od strane notara na jedan od slijedećih načina:

1. Neposredno kod Registra u Sarajevu ul. Maršala Tita br. 62/11 svakim radnim danom od 8 do 15h.

2. Preporučenom poštom na adresu Registra u Sarajevu ul. Maršala Tita br. 62/11, u kom slučaju nalog za prihvat ponude mora biti zaprimljen u Registru najkasnije zadnji dan roka važenja ponude.

Uz NP2 nalog dioničar je dužan dostaviti ovjerenu fotokopiju ili original potvrdu od banke u BiH u kojoj je otvoren račun, iz kojeg se vidi broj bankovnog računa koji je unesen u nalog NP2. Obrasce koji služe za prihvatanje i odustajanje od ponude (NP2 i NP3), dioničari mogii preuzeti u roku važenja ponude u prostorijama Ciljnog društva svakim radnim danom od 7 do 15 sati, kao i na web stranici Registra vrijednosni papira u FBiH (www.rvp.ba. Uslov za provodivost i urednost naloga je da podaci o vlasniku vrijednosni papira registrirani u sistemu registra odgovaraju podacima upisanim u nalogu NP2. Ukoliko nalog za ispravku podataka ne stigne do kraja roka trajanja ponude za preuzimanje zaprimljeni nalog smatrat će se da nije ni dostavljen. Za tačnost i ispravnost podataka navedenih u nalogu za prihvatanje ponude odgovara dioničar. Dionice se na osnovu uredno ispunjenog pisanog naloga deponuju preknjižavanjem sa slobodne vlasničke pozicije dioničara na poseban račun za preuzimanje kod Registra otvoren za potrebe deponovanja dionica radi prihvatanja ponude za preuzimanje. U istom roku koji je određen ovom ponudom za njezin prihvat, dioničar može povući svoj nalog o prihvatanju ponude tako da dostavi Registru uredno ispunjen nalog NP3 za povlačenje dionica sa računa za deponovanje kod Registra na račun dioničara kod Registra ovjeren od strane notara.

Sa dionicama koje se nalaze na računu za preuzimanje ne može raspolagati ni osoba koja ih je deponovala niti ponudilac, osim u slučajevima povlačenja prihvata ponude za preuzimanje.

Rok za plaćanje deponovanih dionica je 7 (sedam) dana od dana isteka roka trajanja ponude za preuzimanje na račun dioničara koji je prijavio u NP2 obrascu.

 

13. NAMJERA PONUDIOCA U POGLEDU BUDUĆEG POSLOVANJA CILJNOG DRUŠTVA

Cilj i namjera ponudioca u slučaju uspjele ove ponude za preuzimanje je upravljanje Driištvom u pravcu njegovog razvoja i jačanja, te povećanju poslovne aktivnosti Ciljnog društva.

Veliki broj takozvanih malih dioničara kojih ima oko 200 u udjelima od 0,16%, predstavlja kočnicu donošenja bitnih odluka Ciljnog društva, a to je i velika prepreka za ino partnere koji su zainteresovani za sveobuhvatniju poslovnu suradnju sa Ciljnim društvom. U odnosu na buduće poslovanje ciljnog društva, Ponudilac namjerava u ciljnom društvu provesti restrukturiranje i obezbijediti uslove za brži razvoj u cilju postizanja bolje efikasnosti, finansijskih rezultata i na kraju i povećanju vrijednosti samog društva. Bez obzira na ishod ove ponu-de Ponudilac će svoja prava po osnovu većinskog vlasnika u Ciljnom društvu i dalje koristiti dajući podršku ostvarenju strateških planova Ciljnog društva. Ponudilac smatra da ova ponuda za preuzimanje nema implikaci-ja na politiku zapošljavanja ili radnopravni status zaposlenika Ciljnog društva. Ponudilac namjerava i dalje kontinuirano zapošljavati i obučavati zaposlenike u Ciljnom društvu, a sve u skladu sa potrebama i tehnološkim zahtjevima procesa proizvodnje.

Mjesto obavljanja poslovne djelatnosti Ciljnog društva neće se mijenjati. Ponudilac u 2016. godini nema namjeru u ciljnom društvu vršiti promjene Nadzornog odbora i uprave društva. U zavisnosti od rezultata poslovanja u 2016. godini, Ponudilac će izvršiti analizu poslovanja i nakon toga odlučiti o eventualnim promjenama Nadzomog odbora i Uprave društva.

Primanja članova Nadzornog odbora ne planiraju se mijenjati.

 

14. PRAVO PRIJENOSA DIONICA MANJINSKIH DIONIČARA

Ako nakon ponude za preuzimanje ponudilac bude držao najmanje 95% dionica s pravom glasa Ciljnog društva, ponudilac će u roku od tri mjeseca od isteka roka trajanja ponude za preuzimanje iskoristiti pravo na prijepos dionica s pravom glasa manjinskih dioničara uz pravičnu naknadu.

 

15. MJERODAVNO PRAVO

Na ugovome odnose između Ponudioca i osoba koje su prihvatile ponudu za preuzimanje primjenjivat će se propisi Federacije BiH, a za eventualne sporove nadležan je sud u Sarajevu.

 

PONUDILAC

Hazim Hasinović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: