Poziv likvidacioni postupak nad likvidacionim dužnikom Društvom za hotelijerstvo Royal vegas d.o.o. Laktaši

Datum objave: 02.01.2020. 09:58 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 106, 13.12.2019

Okružni privredni sud u Banjoj Luci, likvidacioni sudija mr Nedeljko Milijević, u likvidacionom postupku nad likvidacionim dužnikom Društvom za hotelijerstvo “Royal vegas” d.o.o. Laktaši, Ulica Kara đorđeva broj 46, Laktaši, van ročišta, 29.11.2019. godine, donio je sljede će

RJEŠENJE

I - Otvara se likvidacioni postupak nad likvidacionim dužnikom Društvom za hotelijerstvo “Royal vegas” d.o.o. Laktaši, Ulica Karađorđeva broj 46, Laktaši, MBS: 1-294-00, JIB 4401157140000.
II - Za likvidacionog upravnika imenuje se Milovan Vuković iz Laktaša, Fruškogorska ulica broj 8.
III - Likvidacioni postupak je otvoren 29.11.2019. godine i istog dana objavljeno je Rješenje o otvaranju postupka likvidacije na oglasnoj tabli Suda. Rješenje će biti objavljeno i na internet stranici APIF-a u neprekidnom trajanju od 30 dana.
IV - Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja Rješenja o otvaranju likvidacionog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske” prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu dostavljanjem prijave, te prilože dokaze o osnovanosti potraživanja i dokaz o uplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja u visini od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da taksa ne može biti manja od 50,00 KM niti veća od 10.000,00 KM, na žiro ra čun broj: 562-099-00000556-87, budžet Republike Srpske, vrsta prihoda: 722211, opština: 002, budžetska organizacija: 1085001.
V - Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja Rješenja o otvaranju likvidacionog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske” obavijeste likvidacionog upravnika i Sud o tome koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika i na kojim predmetima se potražuje pravo osiguranja, vrsta i razlog nastanka prava osi- guranja i osigurano potraživanje (član 169. Zakona o stečaju).
VI - Pozivaju se dužnici likvidacionog dužnika da svoje dugove prema stečajnom dužniku izmire bez odlaganja.
VII - Ročište za ispitivanje potraživanja određuje se za utorak, 4.2.2020. godine, u 11.30 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Ulica Gundulićeva broj 108, sudnica broj 4/I.
VIII - Ročište na kojem će se na osnovu izvještaja likvidacionog upravnika odlučivati o daljem toku postupka (izvještajno ročište) zakazuje se za isti dan i na istom mjestu odmah nakon završetka ispitnog ročišta.
IX - Nalaže se Registru ovog suda da u registru poslovnih subjekata uz naziv likvidacionog dužnika upiše oznaku “u likvidaciji”, a u rubrici “Lice ovlašćeno za zastupanje poslovnog subjekta” upiše “likvidacioni upravnik”.
X - Nalaže se Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka - Područna jedinica Laktaši da zabilježbu o otvaranju likvi-dacionog postupka upiše u zemljišnoknjižne registre ukoliko je likvidacioni dužnik vlasnik i posjednik nekretnina.

Likvidacioni sudija,
Mr Nedeljko Milijević, s.r.

Pravna pouka
Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba Višem privrednom sudu u Banjoj Luci u roku od osam dana, računajući od dana prijema. Žalba se podnosi putem ovog suda u dovoljnom broju primjeraka. Žalba ne odlaže izvršenje Rješenja o otvaranju postupka likvidacije.

(57 0 L 130627 19 L-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: