Poziv na ikvidacioni postupak nad pravnim licem VOKS IMOBILIJE-SISTEM COMPUTERS d.o.o. za usluge i trgovinu Sarajevo

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 42, 28.05.2014

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Jasenka Potogija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "VOKS IMOBILIJE-SISTEM COMPUTERS" d.o.o. za usluge i trgovinu, Sarajevo, ul. Antuna Hangija broj 7/II, Sarajevo, na ročištu održanom dana 19.05.2014. godine, donio je slijedeći

OGLAS

1.Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem "VOKS IMOBILIJE-SISTEM COMPUTERS" d.o.o. za usluge i trgovinu, Sarajevo, ul. Antuna Hangija broj 7/II, Sarajevo.
2. Za likvidatora se imenuje Katica Durmić iz Sarajeva.
3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.
4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti.
5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 1-17230, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.
6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".
7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača.

Broj 65 0 L 415230 14 L
19. maja 2014. godine
Sarajevo

(O-463/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: