Poziv na javnu raspravu o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama

Datum objave: 30.08.2016. 10:04 / Izvor: Akta.ba, 29.08.2016.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva: Poziv na Javnu raspravu

 

Obavještavamo sve zainteresirane da će Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona, shodno zaključku Skupštine Unsko-sanskog kantona održati Javnu raspravu po Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama.

 

Ovim putem pozivamo zainteresirane da se uključe u javnu raspravu, te ukoliko imate primjedbi i sugestija na utvrđeni tekst nacrta Zakona (dostupan na web stranici Vlade Unsko-sanskog kantona), da iste u pismenoj formi, ili putem elektronske pošte na e-mail adresu vladakantonabihac@bih.net.ba, dostavite ovom Ministarstvu do 09.09.2016. godine.

 

Konačna javna rasprava o nacrtu predmetnog Zakona će se održati 09.09.2016. godine u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona, ulica Alije Đerzeleza br.6 Bihać, sa početkom od 09:30 sati.

 

Nacrt

Na osnovu člana 11. tačka b) odjeljka A poglavlja V, člana 3. stav 1) tačka h) poglavlja IV i člana 4. poglavlja IV Ustava Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 1/04 i 11/04), na prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona, Skupština Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj ______________, donosi:

 

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMAMA

 

Član 1.

U Zakonu o šumama (,,Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj:22/12), u članu 26. stav (6) riječi „Uprava za šumarstvo“ zamjenjuju se riječima „korisnik šuma“, a u stavu (11) riječi ,,na poseban račun Budžeta kantona“, zamjenjuje se riječima ,,na račun korisnika šuma“.

 

Član 2.

U članu 27. stav (9), poslije riječi „Uprave za šumarstvo“, dodaje se ,,zarez“ i riječi „korisnika šuma “.

 

Član 3.

(1) U članu 29. stav (1) dodaje se nova tačka f) koja glasi:

„f) Kestenove šume)“.

(2) U članu 29. stav (3) i (5), iza oznake tačke e) dodaje se oznaka tačke f).

 

Član 4.

U članu 41. stav (3), riječi „širima od dva metra“ brišu se.

 

Član 5.

U članu 44. stav (2) mijenja se i glasi:

 

,,(2) Državnim šumama i šumskim zemljištima upravljaju kantonalno ministarstvo i jedinice lokalne samouprave u skladu sa odredbama ovog Zakona“.

 

Član 6.

U članu 49. stav (4), riječi „Uprava za šumarstvo“ zamjenjuju se riječima „korisnik šuma“.

 

Član 7.

Član 50. mijenja se i glasi:

,, (1) Privatne šume, u smislu ovog Zakona, su sve šume i šumsko zemljište za koje fizičko ili pravno lice dokumentima iz zemljišne knjige dokaže pravo vlasništva.

(2) Privatnim šumama upravljaju i gospodare njihovi vlasnici u skladu sa ovim zakonom, podzakonskim propisima i odredbama šumsko privredne osnove.

(3) Čuvanje privatnih šuma u nadležnosti je njihovih vlasnika.

(4) Vlasnik privatne šume ugovorom, uz naknadu, prenosi obavljanje stručnih poslova u šumarstvu, kantonalnom ministarstvu ili stručnoj osobi za obavljanje poslova u šumarstvu.

(5) Naknada iz stava 4. ovog člana iznosi najviše 10% od cijene na panju posječenih šumskih drvnih sortimenata po cjenovniku šumskih proizvoda kantonalnog ministarstva iz člana 4. tačka 16. ovog Zakona. Visinu naknade utvrđuje kantonalno ministarstvo.

(6) Pod stručnim poslovima iz stava 4. ovog člana podrazumjevaju se doznaka, žigosanje šumskim čekićem, premjeravanje, evidentiranje, izdavanje otpremnog iskaza, planiranje šumsko-uzgojnih radova, stručni nadzor, stručni savjetodavni poslovi i zaštita šuma.

(7) Naknada iz stava 4. ovog člana se uplaćuje kao namjenski prihod kantona ili stručne osobe za obavljanje poslova u šumarstvu sa kojom je sklopljen ugovor. (8) Kantonalno ministarstvo i stručna osoba za obavljanje poslova u šumarstvu dužni su voditi evidencije o izvršenim radovima i provedenim mjerama predviđenim kantonalnim šumsko-razvojnim planom, šumsko privrednom osnovom i projektom za izvođenje. Podaci predviđeni evidencijama moraju se evidentirati za proteklu godinu najkasnije do 01. februara tekuće godine. Stručna osoba za obavljanje poslova u šumarstvu dužna je kantonalnom ministarstvu dostaviti evidencije do 28. februara tekuće godine za prethodnu godinu.

(9) Za privatne šume projekat za izvođenje izrađuje se u skladu sa odredbama člana 13. ovog Zakona i donosi ga Uprava za šumarstvo ili stručna osoba za obavljanje poslova u šumarstvu na koje su preneseni stručni poslovi.

(10) Kantonalni ministar donosi pravilnik kojim se propisuje način i oblik vođenja registra evidencija za privatne šume iz stava 8. ovog člana“.

 

Član 8.

U članu 64. stav (1), tačka a) i j) se brišu, a oznake tačaka b), c), d), e), f), g), h), i), k), l), m), n), o), p), q), r), s) i š), postaju oznake tačke od a) do r).

 

Član 9.

(1) U članu 65. stav (1) riječi ,,Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva putem Uprava za šumarstvo dužno je“, zamjenjuju se riječima ,,Korisnik šuma je dužan“.

(2) U članu 65. stav (2) riječi ,,Uprave za šumarstvo“, zamjenjuju se riječima ,, šumskoprivrednog društva“.

(3) U članu 65. dodaju su novi stavovi (3) i (4) i isti glase:

,,(3) Korisnik šuma dužan je naknaditi štetu koja je nastala nezakonitom sječom na području koje mu je dato na gospodarenje, bez obzira na počinioca bespravne sječe i količinu posječene drvne mase“.

,,(4) Rješenje o naknadi štete iz stava 3. ovog člana donosi šumarski inspektor u skladu sa odštetnim cjenovnikom iz člana 26. stav 13. ovog zakona, a šteta se uplaćuje na račun Budžeta Kantona“.

(4) U članu 65. dosadašnji stavovi (3), (4), (5), (6), (7), (8) i (9), postaju stavovi (5), (6), (7), (8), (9), (10) i (11).

(5) U članu 65. stav (9) riječi ,,Uprave za šumarstvo“, zamjenjuje se riječima ,, korisnik šuma“.

 

Član 10.

U članu 66. stav (2) tačka j) se briše.       

 

Član 11.

U članu 69. stav (1), tačka a) se briše, a tačka b), postaje tačka a) i tako abecednim redom do tačke m) koja postaje tačka l).

 

Član 12.

Član 70. mijenja se i glasi:

„(1) Sredstva iz člana 67. stav (1), tačka b) ovog Zakona, Jedinice lokalne samouprave koriste u skladu sa svojim potrebama“.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 13.

 

U Zakonu o šumama, iza člana 91. dodaje se novi član 91a. i glasi:

„član 91a.

(1) U roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona, zaposlenici koji su bili zaposleni u kantonalnoj upravi za šumarstvo na poslovima neposredne zaštite šuma preuzimaju se i raspoređuju od strane šumskoprivrednih društava, bez javnog poziva, a u skladu sa stručnom spremom i radnim iskustvom.

(2) Ministarstvo će u roku od šest mjeseci od stupanja Zakona na snagu izvršiti izmjene provedbenih propisa Zakona o šumama u skladu sa odredbama ovog Zakona.

(3) U skladu sa odredbama ovog Zakona, u roku od 6 mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu izvršiće se usklađivanje odredbi Zakona o organizaciji i nadležnostima kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija sa odredbama ovog Zakona.“

 

Član 14.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona“.

 

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

UNSKO – SANSKOG KANTONA

Nijaz Hušić, prof

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: