Poziv na likvidacioni postupak nad društvom EXTRA-BUS d.o.o. Kakanj

Datum objave: 29.03.2021. 13:51 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 23, 24.03.2021


Općinski sud u Zenici, likvidacioni sudija Marina Šapina u likvidacionom postupku postupajući po prijedlogu predlagatelja Merdić Almedina i Škulj Samira, osnivača društva Društvo sa ograničenom odgovornošću "EXTRA-BUS" d.o.o. Kakanj, ul. Alije Izetbegovića br. 37, Kakanj, za provođenje ovrhe nad protipredlagateljem Društvo sa ograničenom odgovornošću "EXTRA-BUS" d.o.o. Kakanj, ul. Alije Izetbegovića br. 37, Kakanj, na ročištu održanom dana 12.03.2021. god., u prisustvu predlagatelja Merdić Almedina i Škulj Samira, osnivača društva, donio je sljedeće


RJEŠENJE


Provest će se likvidacioni postupak nad društvom Društvo sa ograničenom odgovornošću "EXTRA-BUS" d.o.o. Kakanj, ul. Alije Izetbegovića br. 37, Kakanj, matični broj subjekta upisa 43-l-0282-20.Za likvidatora se imenuje Piljug Avdija iz Kaknja, ul. Patriotske lige br. 99. Likvidator je dužan likvidacionom s udiji predočiti popis imovine i popis obaveza društva. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (t rideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja. Ovo rješenje će se objaviti na oglasnoj ploči suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". Na osnovu ovog rješenja Odjeljenje sudskog registra ovog suda izvršit će zabilježbu pokretanja likvidacionog postupka.

 

Broj 43 0 L 190002 20 L
12. marta 2021. godine
Zenica
(03-3-956/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: