Poziv na likvidacioni postupak nad društvom STUDIO NADA d.o.o. Čitluk

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 34, 07.05.2014

Općinski sud u Mostaru, likvidacioni sudija Rabija Tanović, po prijedlogu predlagača STUDIO NADA d.o.o. Čitluk,sa sjedištem Bijakovićima bb, Čitluk, zastupanog po punomoćniku Primorac Ivanu,advokatu iz Čitluka, na ročištu održanom po prijedlogu predlagača za povrat u pređašnje stanje dana 23.04.2014. godine, donosi sljedeće

RJEŠENJE

1. Provest će se likvidacioni postupak nad društvom STUDIO NADAd.o.o. Čitluk, sasjedištem Bijakovići bb, Čitluk.
2. Za likvidatora se imenuje Musa Milka iz Mostara.
3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.
4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca neprijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti.
5. Rješenje se ima dostaviti Registarskom odjeljenju ovog Suda, na broj Rješenja Tt-O- 868/11 od 03.02.2012. godine, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa br. 58-01-0023-12 radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.
6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objaviće se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".
7. Ročište radi ispitivanja prijavljenih potraživanja održat će se dana 30.06.2014. god. u 09,15 sati u prostorijama Suda (soba 108/I).
8. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača.

Broj 58 0 L 142916 13 L
23. aprila 2014. godine
Mostar

(03-3-1375/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: