Poziv na likvidacioni postupak nad dužnikom HISAR POINT d.o.o. Gradačac

Datum objave: 04.03.2021. 15:32 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 17, 03.03.2021


Općinski sud u Tuzli, sudija Antonela Đaković, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "HISAR POINT" d.o.o. Gradačac, Porebrice, Nova Pijaca, Gradačac, koji u svom sastavu ima podružnicu "Hisar Po int" d.o.o. Gradačac, Podružnica br. 2, Butik "Sogo" a nakon saslušanja zastupni ka predlagača, dana 22.02.2020. godine, donio je slijedeće

 

RJEŠENJE


Otvara se postupak likvidacije nad dužnikom "HISAR POINT" d.o.o. Gradačac, Porebrice, Nova Pijaca, Gradačac "HISAR POINT" d.o.o. Gradačac, Porebrice, Nova Pijaca, Gradačac, koji u svom sastavu ima podružnicu "Hisar Point" d.o.o. Gradačac, Podružnica br. 2, Butik "Sogo", 32-01-0058-16, sa danom 22.02.2021. g. u 13,00 sati.
Za likvidatora se imenuje Jahikj Šhefkjeta iz Srebrenika, ul. 21. Srebreničke brigade bb, Bistrica 1, koji je dužan odmah izvršiti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti sudu ili izjaviti da likvidacioni dužnik ne posjeduje imovinu i da je sve obaveze izmirio.
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH", prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja, te dok aza o uplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja u visini od 1% od vrijednosti pot raživanja, s tim da ne može biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti veća od 10.000,00 (desethiljada) KM, na žiro-račun budžeta Tuzlanskog kantona broj: 1321000256000080, vrsta prihoda 722221.
Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine likvidacionog dužnika , te je potrebno navesti predmet na kome se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potraživanja.
Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom dužniku da ih bez odlaganja izvrše. Rješenje o otvaranj u likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".
Ročište za ispitivanje prijava potraživanja određuje se za dan 13.04.2021. godine, sa početkom u 11,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Tuzli, ZAVNOBiH-a bb, I sprat, kancelarija broj 136.

 

Broj 32 0 L 394992 21 L
22. februara 2021. godine
Tuzla
(03-3-696/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: