Poziv na likvidacioni postupak nad dužnikom METAL MANAGEMENT d.o.o. Šićki Brod - Tuzla

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 34, 07.05.2014

Općinski sud u Tuzli, sudija Vahida Halilović, kao likvidacioni sudija, u likvidacionom postupku nad subjekto m pod nazivom "METAL MANAGEMENT" Šićki Brod, donio je dana 24.04.2014. godine

RJEŠENJE

OTVARA SE postupak likvidacije nad dužnikom "METAL MANAGEMENT" Šićki Brod, sa danom godine u sati.
Za likvidatora se imenuje Trinaestić Vinko Šićki Brod bb, Tuzla.
Likvidator je dužan odmah izvršiti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji.
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (t rideset) dana od dana objavljivanja oglasa u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja, te dokaza o uplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja u visini od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da ne može biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti veća od 10.000,00 (desethiljada) KM, na žiro-račun budžeta Tuzlanskog kantona broj: 1321000256000080, vrsta prihoda 722221.
Pozivaju se povjerioci da likvidatoru, prijave koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine likvidacionog dužni ka, te je potrebno navesti predmet na kome se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potraživanja.
Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom dužniku da ih bez odlaganja izvrše.
Rješenje o otvaranju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".
Ročište za ispitivanje prijava potraživanja određuje se za dan 09.07.2014. godine, sa početkom u 08,30 sati.

Broj 32 0 L 192623 14 L
24. aprila 2014. godine
Tuzla

(03-3-1384/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: