Poziv na likvidacioni postupak nad dužnikom OPĆA ZADRUGA KARAS sa p.o. Srebrenik

Datum objave: 15.04.2021. 14:17 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 29, 14.04.2021


Općinski sud u Tuzli, sudija Ilvana Delić, kao likvidacionom sudiji, u postupku po prijedlogu za otvaranje Iikvidacionog postupka nad subjektom upisa pod nazivom OPĆAZADRUGA"KARAS" sa p.o. Srebrenik, ul. Gornji Hrgovi bb, dana 05.04.2021. godine, donio je sljedeće

 

RJEŠENJE


Otvara se postupak likvidacije nad dužnikom OPĆA ZADRUGA "KARAS" sa p.o. Srebrenik, ul. Gornji Hrgovi bb, sa danom 05.04.2021. godine u 10,00 časova, matični broj subjekta 32-05-0024-18.

Za likvidatora imenuje se Aleta Babić iz Srebrenika.
Likvidator je dužan odmah izvršiti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji.
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (t rideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH", prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja, te dok aza o uplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja u visini od 1% od vrijednosti pot raživanja, s tim da ne može biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti veća od 10.000 (d esethiljada) KM, na žiro-račun budžeta Tuzlanskog kantona broj: 1321000256000080, vrsta prihoda 722221.
Pozivaju se povjerioci da likvidatoru, prijave koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine Iikvidacionog dužnika, te je potrebno navesti predmet na kome se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potraživanja.
Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom dužniku da ih bez odlaganja izvrše.
Rješenje o otvaranju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".
Ročište za ispitivanje prijava potraživanja određuje se za dan utorak 18.05.2021. godine, sa početkom u 11,00 sati, prvi sprat, u zgradi Općinskog suda u Tuzli, ul. ZAVNOBiH-a bb.

 

Broj 32 0 L 397750 21 L
05. aprila 2021. godine
Tuzla
(03-3-1241/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: