Poziv na likvidacioni postupak nad dužnikom Orient Express d.o.o. Tuzla

Datum objave: 19.09.2016. 12:41 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 72, 14.09.2016

Općinski sud u Tuzli, likvidacioni sudija Alma Mujčinović, u likvidacionom postupku nad pravnim subjektom "Orient Express" d.o.o. Tuzla, ul. Dr. Mehmeda Šerbića br. 7, dana 05. septembra 2016. godine donosi

 

RJEŠENJE

 

OTVARA SE postupak likvidacije nad dužnikom "Orient Express" d.o.o. Tuzla, ul. Dr. Mehmeda Šerbića br. 7, sa danom 05.09.2016. godine u 09,00 sati. Za likvidatora se imenuje Alisa A1 Tannir iz Tuzle. Likvidator je dužan odmah izvršiti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH", prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja, te dok aza o uplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja u visini od 1% od vrijednosti pot raživanja, s tim da ne može biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti veća od 10.000,00 (desethiljada) KM, na žiro-račun budžeta Tuzlanskog kantona broj: 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. Pozivaju se povjerioci da likvidatoru, prijave koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine likvidacionog dužni ka, te je potrebno navesti predmet na kome se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potraživanja. Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom dužniku da ih bez odlaganja izvrše. Rješenje o otvaranju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". Ročište za ispitivanje prijava potraživanja određuje se za dan četvrtak 20.10.2016. godine, sa početkom u 08,30 sati.

 

Broj 32 0 L 275746 L
05. septembra 2106. godine
Tuzla
(03-3-2665/16)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: