Poziv na likvidacioni postupak nad dužnikom POLJOOBRADA ZZ GRADAČAC-RAJSKA p.o.

Datum objave: 01.04.2021. 14:54 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 25, 31.03.2021


Općinski sud u Tuzli, sudija Ilvana Delić, kao likvidacionom sudiji, u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad subjektom upisa pod nazivom "POLJOOBRADA" ZZ Gradačac - Rajska p.o., ul. Rajska bb, dana 23.03.2021. godine, donio je sljedeće


RJEŠENJE


Otvara se postupak likvidacije nad dužnikom "POLJOOBRADA" ZZ Gradačac-Rajska p.o., ul. Rajska bb, sa danom 23.03.2021. godine u 12,00 časova, matični broj subjekta 3-23. Za likvidatora imenuje se Senad Muminović iz Gradačca. Likvidator je dužan odmah izvršiti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (t rideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH", prijave svoja potraživanja  likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja, te dok aza o uplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja u visini od 1% od vrijednosti pot raživanja, s tim da ne može biti manjaod 50,00 (pedeset) KM, niti veća od 10.000 (d esethiljada) KM, na žiro-račun budžeta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. Pozivaju se povjerioci da likvidatoru, prijave koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine likvidacionog dužni ka, te je potrebno navesti predmet na kome se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potraživanja. Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom dužniku da ih bez odlaganja izvrše. Rješenje o otvaranju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". Ročište za ispitivanje prijava potraživanja određuje se za dana četvrtak 06.05.2021. godine, sa početkom u 13,00 sati, prvi sprat, u zgradi Općinskog suda u Tuzli, ul. ZAVNOBiH-a bb.

 

Broj 32 0 L 397105 21 L
23. marta 2021. godine
Tuzla
(03-3-1097/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: