Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem AGROPLOD d.o.o. Odžak

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 39, 21.05.2014

Općinski sud u Orašju u likvidacionom postupku nad pravnim licem "AGROPLOD" d.o.o. za poljoprivrednu proizvodnju, promet i usluge Odžak, ul. Radoslava Milanović br. 3. na ročištu održanom dana 09.04.2014. godine donio je slijedeće

RJEŠENJE

1. Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem "AGROPLOD" d.o.o. za poljoprivrednu proizvodnju, promet i usluge Odžak, ul. Radoslava Milanović br.3.
2. Za likvidatora se imenuje Anto Jurišić iz Odžaka.
3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.
4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti.
5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Orašju Odjeljenje za registar, na broj rješenja broj 025-0-Reg-08-000207 od 30.06.2008. godine, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa MBS: 1-1159, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.
6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".
7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača.

Broj 25 0 L 036535 14 L
10. aprila 2014. godine
Orašje

(03-3-1465/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: