Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem BROTHERS JICHI d.o.o. Sarajevo

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 42, 28.05.2014

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni s udija Denis Kurtović, u likvidacionom postupku nad pravnim licem BROTHERS JICHI Društvo ograničene odgovornosti za proizvodnju, unutrašnju i vanjsku trgovi nu, Sarajevo, ul. Braće Begića br. 56, na ročištu održanom dana 20.05.2014. godine, donio je slijedeći

OGLAS

1. Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem BROTHERS JICHI Društvo ograničene odgovornosti za proizvodnju, unutrašnju i vanjsku trgovinu, Sarajevo, ul. Braće Begića br. 56.
2. Za likvidatora se imenuje ABDULILAH JICHI, Sarajevo.
3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.
4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti.
5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 1-21964, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.
6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".
7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača.

Broj 65 0 L 427009 14 L
20. maja 2014. godine
Sarajevo

(O-464/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: