Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem Društvo za proizvodnju, promet i usluge ROLLIMPRESS d.o.o. Visoko

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 39, 21.05.2014

Općinski sud u Zenici, likvidacioni sudija Dedić Miralem, u likvidacionom postupku nad pravnim licem Društvo za proizvodnju, promet i usluge "ROLLIMPRESS" d.o.o. Visoko, Čekrekčije bb, Visoko, Visoko, kojeg zastupa punomoćnik Mehmed Vranac, advokat iz Visokog, nakon ročišta održanog dana 07.03.2014. godine u prisustvu punomoćnika predlagatelja, van ročišta dana 28.04.2014. godine, donio je slijedeće


RJEŠENJE

Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem Društvo za proizvodnju, promet i usluge "ROLLIMPRESS" d.o.o. Visoko, Čekrekčije bb, Visoko, Visoko, matični registarski broj subjekta upisa 43-01-0769-11.
Za likvidatora se imenuje Mehmed Vranac, advokat iz Visokog. Likvidator je dužan likvidacionom s udiji predočiti popis imovine i popis obaveze društva. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 da na (trideset) od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja.
Ovo rješenje će se objaviti na Oglasnoj ploči suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 43 0 L 103544 14 L
28. aprila 2014. godine
Zenica
(03-3-1467/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: